С разпореждане на МК: Спряха строителните дейности в праисторическата могила “Лопките“

  • от Мария Луцова
  • 15:12, 22.12.2022

Министерство на културата спря неправомерното разкопаване на праисторическата могила "Лопките" край село Долнослав. Представител на ведомството е връчил Разпореждане за прилагане на принудителна административна мярка за спиране на проекта за изграждане на съоръжение за допълнително водоснабдяване в зоната на археологическия паметник на кмета на Асеновград Христо Грудев.

След като специална комисия начело с представители на главна дирекция "Инспекторат за опазване на културното наследство" към МК направиха оглед на обекта в периода 24.11.-19.12.2022 г., е предприета тази мярка, докато не се извърши спасително археологическо проучване в зоната на нарушенията, съгласно чл. 161, ал. 1 от Закона за културното наследство. Всякакви последващи строителни дейности трябва да се наблюдават от археолози.

Другото важно предписание на инспекторите е да бъде направен обход - издирване от археолозите по трасето на водопровода, за да се установи има ли там и други нерегистрирани обекти, тъй като се предвижда и изграждане на помпена станция. Община Асеновград ще трябва да съгласува проекта с Националния институт за недвижимо културно наследство.

Както медията ни писа, работници по воден проект на Община Асеновград и ВиК-Пловдив разрушиха при изкопни работи артефакти в Енеолитния култов комплекс край село Долнослав. Последва реакция на археолога проучвател Росица Миткова от РАМ-Пловдив. Стана ясно, че проектът не е минал съгласувателна процедура в НИНКН, каквито са изискванията на закона, а местната администрация не е знаела за могилата, която е археологически паметник на културата.

Енеолитният култов комплекс се намира в поземлен имот 22839.193.22, област Пловдив, община Асеновград, с. Долнослав, м. Лопките, вид собственост - общинска частна, вид територия - земеделска, начин на трайно ползване за археологически паметник на културата, пл. 5283 кв. м, стар номер 22, със заповед за одобрение на Кадастрална карта и кадастрални регистри №РД-18-5/31.012005 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

Тоест би следвало при всякакви инвестиционни намерения в района след справка в АГКК да става ясно, че там има такъв обект. Инвеститорът Община Асеновград не е потърсил експертно становище и от компетентните институции като Исторически музей-Асеновград и РАМ-Пловдив.

След като проблемът стана публично достояние, кметът Христо Грудев излезе с изявление: "Аз, като кмет и жител на общината, искам да заявя категорично, че също съм загрижен за културното ни наследство. То остава отпечатък от живота на нашите прадеди и ни разказва техните истории. Уверявам Ви, че сме на страната на хората и ще съдействаме на институциите казусът да бъде разрешен по най-добрия начин. Важно е да подчертаем, че нашето желание е едновременно да се съхрани културно-историческото ни наследство, но и да бъде осигурена питейна вода за нормален живот в съвременни условияна жителите на общината от петте села - Червен, Искра, Долнослав, Горнослав и Леново".

Според кмета всички заинтересовани лица са били уведомени и никой не е казал, че в територията на изграденото съоръжение има археологически паметник. Наш репортер отправи запитване Община Асеновград предприела ли е действия, за да запознае археолозите с проекта. Оттам ни отговориха следното:

"Процедурата по подготовка за изпълнение на проекта продължи месеци наред. В тази връзка, имаше публикации в Държавен вестник, на сайта на общината, в медии, както и статии по темата, изпратени като прессъобщения и публикувани отново на сайта на общината под различни форми. По този начин реализирането на проекта бе разпространено и популяризирано до безброй хора, много преди стартиране на реалната работа на терен (каквато, впрочем, е практиката при започване на всеки ремонт или нов проект). В този период никой от запознатите (т.е. знаещите, че на това място съществува археологическа ценност - археолози, историци, специалисти, местни жители или експерти) не е уведомил някой от ангажираните с осъществяването на проектопредложението. Дори при самото започване на строителните дейности (беше обявена официално и разпространено направената "първа копка") отново никой не реагира. Освен това, същата - образно казано "могила" - не е била обозначена, подсигурена, запазена, съхранена, оградена и т.н. - по никакъв начин не става ясно, че на това място има подобно светилище".

Макар че вероятно и от Община Асеновград са наясно, трябва да подчертаем, че археолозите не са разследващи полицаи и биха могли да дадат експертното си мнение, когато то бъде потърсено. Обикновено такива казуси, свързани с археологически обекти, стават публични след сигнали на граждани. Случаят с праисторическата могила до Долнослав е същият.

Странното е, че след първото посещение на специалистите и констатираните нарушения, изкопните дейности са продължили и след нов сигнал до Министерство на културата от 13. декември, инспекторите отново са посетили обекта. Така се стига и до прилагането на принудителната мярка.

ЧЕТЕТЕ ОЩЕ:

Кметът на Асеновград по казуса с могилата: Важна е и водата за хората, но и съхраненото културно наследствоПроцедурата продължи месеци наред и никой от запознатите археолози не съобщи, че на това място съществува археологическа ценност

Инспектори от Министерство на културата направиха оглед на праисторическата могила до ДолнославВ охранителната зона на археологическия обект, паметник на културата от национално значение, е работено без съгласуване с МК и без наблюдение на археолози

Строителни работници унищожиха артефакти на праисторическа могила край АсеновградНа недвижимата културна ценност от национално значение при изкопни работи са се появили фрагменти от керамика и дори атропоморфна фигура