Кметът на Асеновград по казуса с могилата: Важна е и водата за хората, но и съхраненото културно наследство

  • от PlovdivTime
  • 16:50, 29.11.2022

Кметът на Асеновград Христо Грудев коментира скандала разрушената праисторическа могила до село Долнослав, за която ви разказахме в материал, поместен в медията ни през миналата седмица. От изявлението му стана ясно, че „процедурата продължи месеци наред и никой от запознатите археолози не съобщи, че на това място съществува археологическа ценност”.  Отправихме запитване към администрацията в Асеновград кои са запознатите археолози и има ли официални документи, издадени от компетентните институции – музеят в Асеновград и РАМ-Пловдив с предписания за работата в охранителната зона на могилата?

Ето го и пълното изявление на кмета Христо Грудев:

„Във връзка с множеството публикации в медии за археологическата ценност в землището на село Долнослав, кметът на община Асеновград доктор Христо Грудев изразява следното становище:

"Аз, като кмет и жител на общината, искам да заявя категорично, че също съм загрижен за културното ни наследство. То остава отпечатък от живота на нашите прадеди и ни разказва техните истории. Уверявам Ви, че сме на страната на хората и ще съдействаме на институциите казусът да бъде разрешен по най-добрия начин. Важно е да подчертаем, че нашето желание е едновременно да се съхрани културно-историческото ни наследство, но и да бъде осигурена питейна вода за нормален живот в съвременни условияна жителите на общината от петте села - Червен, Искра, Долнослав, Горнослав и Леново. Населението в тях наброява няколко хиляди души. И ако този проект бъде спрян проблемът с липсата на достатъчно водоподаване не само ще остане, но с годините ще се задълбочи. Смятам, че не е редно в XXI век все още да съществуват населени места, в които да се стига до воден режим през по-сухите месеци от годината, и то в района на най-големия необластен град в България. Затова ще направим всичко в законоустановените норми проектът да продължи и в същото време да се запази архитектурното ни наследство. В заключение: Считам, че е недопустимо проблемът да се политизира и да се превръща в повод за въвличане на общината, като обществена институция, в политически скандали.

Община Асеновград представя хронологично какви са предприетите действия, във връзка с придобиване на два имота и отчуждаване на един в село Долнослав за изпълнение на проект „Изграждане на хоризонтален дренаж за допълнително водоснабдяване на село Червен“. Уточняваме, че процедурата, преди старта на реалната работа на терен, продължи месеци наред и през цялото това време никой от запознатите не съобщи на община Асеновград, на фирмата изпълнител или на друг, ангажиран с проектното предложение, че на това място съществува археологическа ценност.

С Решение №489 от 27.01.21г. на Общински съвет – Асеновград бе приета Годишна програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост. Бяха включени пет поземлени имота, земеделска територия – частна собственост, намиращи се в землището на село Долнослав, местността"Лопките", които общината имаше намерение да придобие в собственост, с цел изграждане на хоризонтален дренаж за допълнително водоснабдяване на село Червен.След прецизиране на проекта се установи, че имотите, необходими за неговото реализиране, : КИ №22839.14.7, КИ №22839.193.4, са частна собственост; КИ №22839.193.3, есобственост на храм „Свети АпостолиПетър и Павел“ в село Долнослав.Имотите представляват земеделски земи с НТП: нива.Презсептември 2021г. в деловодството на община Асеновград са входирани две декларации за съгласие с вх.№94-П-192/01.09.21 г. и № 94-И-310/14.09.21г. от собствениците на поземлен имоти сКИ №22839.14.7 и КИ №22839.193.4 по КК на село Долнослав, с които изразяват желание да продадат собствените си имоти на община Асеновград, във връзка с  изграждане на хоризонтален дренаж за допълнително водоснабдяване на село Червен.За двата поземлени имота са възложени и изготвени пазарни оценки от лицензиран оценител. В разчета за финансиране на капиталовите разходи за 2021 г. на общината бяха заложени средства за придобиването им. В изпълнение  на Решение №978/24.11.21г. на Общински съвет – Асеновград, на 10.12.21г. са подписани два договора за придобиване на двата имота, вписани по надлежния ред в Служба по вписванията Асеновград. На 19.01.22г. са съставени Актове за частна общинска собственост с №7400 и №7401 от същата дата.За поземлен имот 22839.193.3, собственост на храм „Свети Апостоли Петър и Павел“ бе стартирана отчуждителна процедура, позовавайки се на чл.171, т.19 от Устава на Българската православна църква – Българска патриаршия.С решение №1257, взето на 39-тото редовно заседание, с протокол №39/18.05.22г.на Общински съвет-Асеновград, е разрешено изготвяне на ПУП-ПРЗ за промяна предназначение на части от поземлени имоти КИ №22839.193.3, КИ №22839.193.4 и КИ №22839.14.7 по кадастралната карта на село Долнослав за изграждане на „Водовземно съоръжение – дренаж и помпена станция за питейна вода” за нуждите на село Долнослав и село Червен. За обекта е утвърдена площадка с Решение №КЗЗ-9/28.06.22г., т.2 на Комисията по чл.17 от ЗОЗЗ при МЗХГ.Проектът е внесен в общината и обявен на заинтересованите лица с писмо с изх.№94-О-34/05.08.22 г. В сроковете по чл.128, ал.5 от ЗУТ няма постъпили възражения и същият е приет от ЕСУТ с протокол №26/17.08.22 г. С решение №1375, взето на 42-рото редовно заседание, с протокол №42/31.08.22г. на Общински съвет-Асеновград е одобрен ПУП-ПРЗ за промяна предназначение на части от поземлени имоти КИ №22839.193.3, КИ №22839.193.4 и КИ №22839.14.7 по кадастралната карта на село Долнослав за изграждане на „Водовземно съоръжение – дренаж и помпена станция за питейна вода” за нуждите на село Долнослав и село Червен. Решението е обявено в бр.76 от 23.09.22 г. на Държавен вестник и е влязло в законна сила на 10.10.22 г. С решение №1475, взето на 47-мото редовно заседание с протокол №47/28.05.22 г. на Общински съвет - Асеновград, е разрешено изготвяне на ПУП-ПП за обект „Допълнително водоснабдяване на село Червен, община Асеновград”. Проектът е внесен в общината и обявен в Държавен вестник в бр.61 от 02.08.22 г. В срока по чл.128, ал.5 от ЗУТ няма постъпили възражения. Същият е разгледан и приет от ЕСУТ с протокол №28/07.09.22 г. На 11.10.22г. е издадено Удостоверение с изх. №07-00-591(1) от Дирекция „ИПУТ“, че на 10.10.22г. е влязъл в сила ПУП-ПРЗ , одобрен с Решение №1375 на Общински съвет- Асеновград и ПУП-ПП за обект „Допълнително водоснабдяване на село Червен, община Асеновград”.Обявлението за отчуждаване на имота е публикувано на 04.03.22 г. във вестниците „24 часа” (бр.53) и „Тeлеграф” (бр.5997), на 07.03.22г. в "Марица”(бр.52), както и на интернет страницата на община Асеновград и е поставенона Информационното табло в сградата на общинска администрация.На основание чл.21, ал.1 и чл.25, ал.1 и 2 от ЗОС, кметът на общината е издал заповед №А- 2320/11.10.22 г. за отчуждаване на ПИ22839.193.3 по КК на село Долнослав, която е влязла в сила на 27.10.22г.Сумата е изплатена на собственика на имота, след което е издаден Акт за частна общинска собственост №7741 от 08.11.22г.С решение №1414, взето на 43-тото редовно заседание с протокол №43/20.09.22г. на Общински съвет-Асеновград, са одобрени: 1. ПУП-Парцеларен план за водопровод за обект „Водовземно съоръжение – дренаж и помпена станция за питейна вода” в землището на село Долнослав; 2. ПУП-Парцеларен план за електропровод за обект  „Водовземно съоръжение – дренаж и помпена станция за питейна вода” в землището на село Долнослав. Решението е обявено в бр.85 от 25.10.22 г. на Държавен вестник и е влязло в законна сила на 09.11.22 г."