Община Пловдив спасява частни сгради в Стария град със специална програма за подкрепа

  • от PlovdivTime
  • 09:43, 14.01.2022

Програма „Да съхраним ЗАЕДНО Старинен Пловдив” въвежда правила и ред за начина и условията за финансиране на проекти за консервация и реставрация на фасади и художествени елементи на сгради на територията на Архитектурно-исторически резерват „Старинен Пловдив“. Тяхната реализация ще се случва с активната подкрепа на архитектурния резерват. Детайли от новата инициатива на Община Пловдив вече са качени на сайта.  Проектът, за който РlovdivTime вече разказа, цели финансиране на инициативи по консервацията и реставрацията и на частни обекти, които се нуждаят от професионална подкрепа и консултация.

Проектът на подзаконов нормативен акт е обоснован от процеса на работа по казуси, свързани с обществените отношения и факта, че на територията на „Старинен Пловдив” няма действащ нормативен документ, който да регламентира начина и условията за финансиране на проекти за консервация и реставрация на фасади и художествени елементи на сгради на територията на резервата.

Програмата е съобразена с необходимостта от синхронизирането ѝ с действащото законодателство и Регламентите на Европейския съюз, както и обществени нагласи относно необходимостта от унифициране на процедурите и дейностите по опазване и закрила на недвижимите културни ценности, което ще допринесе за стимулиране на поддържането на автентичния вид на Архитектурно-историческия резерват „Старинен Пловдив“ и ще създаде по-голяма прозрачност при вземането на решения и постигане на необходимата правна сигурност.

В Пловдив: Експерти помагат на собственици на сгради паметници на културата да изготвят проекти за реставрацияОбщината замисля програми за финансирането на тези проекти през приходите на “Старинен Пловдив“ и целева сума от местния бюджет

За прилагане на програмата средствата, свързани с финансирането на проекти за консервация и реставрация на фасади и художествени елементи на сгради на територията на Архитектурно-историческия резерват, се осигуряват ежегодно от бюджета на Община Пловдив и се превеждат по сметка на ОИ „Старинен Пловдив“.

По този начин от Община Пловдив се надяват да осъществяват по-ефективна, устойчива и отворена към гражданите политика при съхраняване на недвижимото културно наследство,  образната и материалната автентичност на Старинния град, в синхрон с българското и европейското законодателство и осигуряване на максимална прозрачност и публичност при вземането на решения, касаещи гражданите на Пловдив.

 

Приемането на Програмата и прилагането на новите разпоредби ще е свързано с изразходване на допълнителни финансови средства от бюджета на Община Пловдив, които ежегодно ще бъдат определяни към бюджета на ОИ „Старинен Пловдив“.