Аграрният университет е бенефициент по одобрената Национална програма „Европейски научни мрежи“

  • от PlovdivTime
  • 14:53, 03.09.2020

Националната програма на МОН „Европейски научни мрежи“ ще даде възможност на 13 български държавни висши училища и научни организации да кандидатстват за финансиране и ще се изпълнява в периода 2020-2022 г.

Аграрният университет – Пловдив е един от 13-те предефинирани бенефициенти с проекта „Развитие на изследователския и иновационен капацитет на АУ за стимулиране на регионалния потенциал в биоикономиката (CAPBIO4BG)“, който има най-висока оценка сред 13-те бенефициенти, оценени от независими Европейски оценители.

Основният акцент в изпълнението на програмата е модернизиране на обучението и повишаване участието на българските учени в международни научни програми и проекти.

Целта е да се подпомогнат университети и научни организации в страната, чиито проекти са били оценени високо по мярката „Туининг“ на Рамковата програма за научни изследвания и иновации на Европейския съюз „Хоризонт 2020“, но не са получили финансиране поради недостиг на средства.

С националното финансиране те ще могат да запазят вече изградени международни научни партньорства, да изградят нови и да участват в европейски научни мрежи. С приоритет ще са и дейностите, свързани с докторантските програми и  управлението на научни проекти.

В резултат от изпълнението на програмата българските университети и научни институти ще са подготвени да се включат по-активно и в процеса на подготовка в следващата Рамкова програма на ЕС „Хоризонт Европа“.

Проектът CAPBIO4BG, на който АУ е координатор, се планира да стартира на 1 януари 2021 г. Той цели да надгради научноизследователския и иновационен (НИИ) капацитет на AУ за развитие и изпълнява научноизследователски и иновационни проекти в областта на биоикономиката в регионален, национален и трансграничен мащаб. 

АУ се побратимява с три европейски университета с отлични резултати в областта на биоикономиката: Университета в Болоня, Университета във Вагенинген (WUR) и Университетския колеж в Дъблин. WUR и Университетът в Болоня са членове на Европейския алианс за биоикономика (EBU), мрежа от върхови научни постижения за постигане на бърз преход към биоикономика.

Проектът ще повиши капацитета за мултидисциплинарно сътрудничество в областта на научните изследвания и иновациите като ключова предпоставка за прилагане на регионални стратегии за биоикономика в България и АУ. АУ ще засили позициите си като академичен участник в развитието на инициативи за биоикономика, включително в развитието на хъб за иновации и знания за биоикономикатав Пловдивска област.

Конкретните цели на CAPBIO4BG са:

  • Мобилизиране на капацитета за НИИ на АУ в областта на биоикономиката въз основа на оценка на нуждите, анализ на силните и слаби страни и настоящия потенциал за НИИ.
  • Разработване на стратегия за НИИ за АУ в биоикономиката, включително набор от мерки за адресиране на нуждите, повишаване на иновационния потенциал на АУ и съответствие с националната и европейската програма за научни изследвания и иновации в областта на биоикономиката.
  • Въвеждане на Насоки за изграждане на капацитет за прилагане на интердисциплинарна изследователска програма за биоикономиката в АУ с обучен персонал за научни постижения, участие в Европейски проекти и административно управление на НИИ.
  • Укрепване на потенциала за сътрудничество на АУ чрез въвеждане на „Живи лаборатории за биоикономика“ и ангажиране в сътрудничеството на главните заинтересовани страни на регионално ниво.
  • Насърчаване и разширяване на дейностите и профила на АУ като регионален център за знания за биоикономиката и потенциален водещ университет за прилагане на програма за НИИ в областта на биоикономиката в Югоизточна Европа.