КАБ скочи срещу обществената поръчка за Небет тепе и Източната порта

  • от PlovdivTime
  • 09:55, 17.08.2020

Камарата на архитектите в България излезе със становище преД членовете си, че условията на обществената поръчка за проекта „По крепостните стени на Филипопол” са неприемливи. Това се случи малко преди крайния срок за подаване на документи, който приключва днес в 23.59 ч.

От КАБ поискаха прекратяване на поръчката от възложителя Община Пловдив и обявяване на отделни поръчки за проектиране и строителство за включените обекти Източна порта и Небет тепе.

В писмото си те призовават членовете на организацията да не участват в обществената поръчка, защото само такива категорични действия могат да променят „установените порочни практики и да осигурят достъп на всеки български архитект до един значим пазар на проектантски услуги”.

Нередностите, които КАБ посочва, са три:

1. Процедурата за възлагане е чрез инженеринг без наличие на одобрени инвестиционни проекти за обектите.

2.Обектите представляват неповторими недвижими културни ценности с национално значение, изискващи изключително внимание по отношение на предвиждането и прилагането на консервационно – реставрационни мероприятия, поради което е абсолютно недопустимо да се подхожда с процедурата „инженеринг“.

3. Авторските права на проектантите върху инвестиционните проекти се прехвърлят на възложителя безвъзмездно.

 Констатациите са на Звеното за мониторинг на обществените поръчки към УС на КАБ.

Както PlovdivTime писа, обществената поръчка бе обявена на 21 юли. Тя е на стойност малко  8 012 202, 52 лв. Малко под 6 млн. лв. ще бъдат безвъзмездно финансиране от оперативна програма „Региони в растеж”, а другите 2 милиона съфинансиране ще бъдат заем, който общината ще изтегли. Срокът за изпълнение е 660 дни. 

От документацията става ясно, че изборът на изпълнители по трите позиции ще става въз основа на два критерия – предложение за проектиране и строителство при максимален брой точки – 60, и ценово предложение – при максимален брой точки – 40. 

Първата обособена позиция е за „Инженеринг на обект: анастилоза, консервация, реставрация и експониране на античен комплекс „Източна порта на Филипопол”, втората е за „Инженеринг на обект: археологически комплекс Небет тепе – консервация, реставрация и експониране, зеленина и археология”, третата – „Инженеринг на обект: реконструкция на елементите на техническата инфраструктура и благоустрояване на подходи към археологически комплекс „Небет тепе”.  

Общата прогнозна стойност на поръчката е 5 831 909,05 лв. без ДДС.

По първата позиция са предвидени 2 325 160,08 лв. за строително-монтажните работи и консервационно-реставрационните работи, 30 000 лв. за проектиране, 15 000 лв. за авторски надзор. 

По втората позиция са предвидени 2 342 854,61 лв. за строително-монтажни дейности и консервационно-реставрационните работи, 68 300 лв. са за проектиране, 15 000 – за надзор. 

По третата позиция съответните средства за дейностите са 989 772,36 лв., 31 822 лв. и 15 000 лв. Всички посочени суми по трите позиции са без ДДС.

В документацията за Източната порта са приложени всички разработки на арх. Галина Пировска заедно с археолога Мая Мартинова-Кютова. В изискванията по другия обект – Небет тепе, обаче липсва информация за проекта, който дълго време бе спряган, че ще бъде в основата на разработката – този на арх. Румяна Пройкова.

Именно около Небет тепе през годините се разгоряха редица скандали срещу идеите за издигане на бутафорни елементи, намеси в археологическия паметник и спорове какво и как да бъде експонирано.

В крайна сметка в обществената поръчка е заложен проект, съгласуван с Министерство на културата през 2010 г. Какъв е той обаче не става ясно. За сметка на това става ясно, че обектът ще бъде ограден, а на какъв принцип ще е достъпен, не се разбира.

Около обществената поръчка се завъртяха и други спекулации – твърди се, че архитектите Пировска и Пройкова са се отказали от авторски права, защото само така общината може да кандидатства за финансиране. Въпросът е кой ще превърне идейните им разработки в технически, а след това и на работни проекти.

Както знаем, при инженеринга като процедура независимият контрол чрез участието на независим проектант, необвързан с фирмата изпълнител, е мисия невъзможна. Доказателствата са много, а в Пловдив най-прясното е галерията на ул. „Гладстон”, която пловдивчани получиха в завършен вид без да имат каквато и да е информация за него.

ЧЕТЕТЕ ОЩЕ:

Затварят Небет тепе с ограда след реставрацията и консервацията на археологиятаБез навлизане в хипотези и преизграждане – такъв ще бъде подходът при актуализацията и допълването на инвестиционния проект за консервацията, реставрацията и експонирането на паметника на културата

Съветници от всички групи в Общинския съвет следят поръчките за Небет тепе и Източната портаОбщинският съвет гласува за изтеглянето на заем за реализацията на проекта “По крепостните стени на Филипопол“

Без налични пари: Община Пловдив пусна обществената поръчка за Небет тепе и Източната портаОбщата прогнозна стойност на поръчката е 5 831 909,05 лв. без ДДС