Складът на Курбапиянъ в Тютюневия град е обявен за паметник на културата

  • от Мария Луцова
  • 09:45, 29.12.2023

Бившият склад на "О. М. Курбапиянъ" на ул. "Кирил Христов" 1  в Тютюневия град  да бъде обявен за единична архитектурно-строителна недвижима културна ценност  с категория „Местно значение”, реши Специализираният експертен съвет за недвижимо културно наследство към министъра на културата.

„Складът притежава културна и научна стойност и обществена значимост като изявен структурен елемент с висока степен на материална и образна автентичност в ансамбъл с висока културно-историческа стойност. Той е ценно материално свидетелство за периода на бурното развитие на индустрията в Пловдив и притежава архитектурно-строителна стойност от значение за опазване на културната идентичност на зоната на тютюневата индустрия в града”, отбелязват експертите от Националния институт за недвижимо културно наследство в изготвения за обекта фиш.

Според специалистите , във висока степен е съхранена автентичността на фасадното и конструктивно решение на склада. Запазена е и оригиналната метална дограма на всичко прозоречни отвори, чиито харектерни членение и сечение на профила имат важна роля в образа на сградата.

Обектът попада в териториалния обхват на Групов арпеологически и архитектурно.стнроителен паметник на културата, паметник на урбанизма и културен пейзаж - Историческа зона "Филипопол-Тримонциум-Пловдив" - система от улични ансабмли по ул. "Ивван Вазов" и ул. "Цанко Дюстабанов".

В предписанията от инвеститорите се изисква възстановяване на всички декоративни фасадни елементи по образец на съхранените автентични - лизени,щукатурни рамки над прозоречните отвори. Трябва да се извърши реставрация и консервация на прозоречните дограми, допуска се тяхното дублиране с нова дограма, отдръпната на разстояние от автентичната на база на изпълнената вече система в южната част на първо ниво. Новата намеса да се хармонизира с автентичната дограма като членение, цвят, сечение на профилите и да не нарушава характера на фасадите. Изисква се подмяна на входната врата по аналогия на съхранени примери от епохата, тя да бъде съобразена със стилистиката на фасадата и да бъде дървена.

Инвеститорите трябва да запазят на конструктувната система, допускат се намеси  само след конструктивно заснемане и обследване. Изисква се и премахване на съществуващата козирка на фасадата на ул. „Г. М. Димитров”. Допуска се монтирането на нова, но съобразена с характера и материалното решение на фасадата.

Допускат се промени в автентичната планова схема за нови функции и конструктивни намеси за укрепване на сградата, без да се променят уличните фасади с изключение на минимални промени с цел достъп до улицата. Не се допуска окачването на климатици на външни фасади.

Допуска се надстрояване с мансарден покрив на разстояние минимум 3 метра от външните фасади по ул. "Г. М. Димитров" и ул. "Кирил Христов". Допуска се и пристрояване в границите на поземления имот, което да не надвишава височината на съществуващия обем.

Именно тази част от предписанията на НИНКН накара част от специалистите в СЕСОНКЦ да гласуват въздържали се. Складът има одобрен от Министерство на културата ПУП и РУП с предвидено надстрояване.

Последната санкция дали сградата ще бъде недвижима културна ценност е на министъра на културата, който трябва да издаде заповед, за да се случи това.

Собствениците имат право да обжалват, но не се включиха в заседанието на СЕСОНКЦ, въпреки че бяха поканени.