Ще местят ли сергиите в Бачково? Спор за имоти и екологична оценка застават на пътя им

  • от Виктория Петрова
  • 10:53, 21.01.2020

Спор за имоти и липса на окончателна оценка на екологичното влияние на проекта на Бачковския манастир все още поставят бариери за преобразяване на района на обителта.

Както съобщихме през октомври тази година Бачковска света обител „Успение Богородично” входира документи за изпълнение на проекта си за изграждане на нов паркинг и многофункционален поклонническо-приемен център. 

Планираната инвестиция предвиждат и нова съществена промяна, а именно всички павилиони, които от десетилетия са разположени по улицата ще бъдат изместени в новата обособена зона. 

За да се реализира този проект, игуменът на манастира Епископ Сионий, който се води управител на фирмата възложител, като МОЛ, е заявил молба за изменение на Подробния устройствен план и Плана за регулация и застрояване на парцела, който към момента се води със Земеделска земя с НТП "друг вид земеделска земя".

Съществува обаче и друг вид проблем, за който обителта води съдебни битки вече няколко години. Става дума за статута на части от земята, попадаща в терен от близо 213 декара, върху които се разполага манастира. Това е видно и от поредно дело в Административния съд от преди дни по повод жалбата на Бачковския манастир срещу отказ да бъде вписан като единствен собственик на терен от 170 кв.м. В тези квадрати попада част от пътя, а собственост там си оспорват както манастира, така и частна фирма, но и Областното пътно управление, за които този терен трябва да е държавен пред функцията му. Магистратите са върнали спора при СГКК-Пловдив. 

Освен имотните спорове, тепърва предстои да бъде направена оценката на въздействието върху околната среда /ОВОС/ на инвестиционното предложение на Бачковската обител. Потенциалното негативно влияние трябва да бъде измерено задължително, тъй като теренът попада в границите на защитени зони от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“, а именно „Родопи Средни“ и „Добростан“.

За целта на проекта трябва да се промени ПУП-ПРЗ на село Бачково, Община Асеновград, като бъдат образувани два нови уреголирани поземлени имота, като единият ще бъде отреден за „Паркинг и обществено обслужващи дейности”, а другия за приемна база. 

Единият УПИ ще бъде с площ от 30 декара и върху него ще бъде организиран паркинг за поклонниците, които посещават манастира. Освен това обаче павилионите, които са по улицата, ще бъдат изместени от съществуващите им места директно в него. 

Колкото се касае до т.н. многофункционален поклонническо-приемен център, за него ще бъде построена чисто нова сграда. Все още няма яснота точна каква ще бъде функцията на новото звено.

Съществуващият параклис „Св. Йоан Кръстител”, който се намира в проектираната за промени територия, ще бъде запазен и ще предвиди неговото обслужване.