Събореният склад на Кочо Попов и братя Михалови вече е недвижима ценност от местно значение

  • от Мария Луцова
  • 12:26, 19.10.2022

Съборената сграда „Тютюнев склад на Кочо Попов и братя К.П. Михалови”  вече има статут на единична архитектурно-строителна  недвижима културна  ценност от Новото време с категория „местно значение”. Това става след заповед на Министерство на културата ,подписана от ресорния зам.-министър доц. Пламен Славов.

От документа става ясно, че от МК изискват инвеститорите да възстановят фасадите по автентични данни след изготвено проектно предложение, съгласувано с НИНКН.  Всякакви технически съоръжения като климатици и инсталации трябва да бъдат поставени на места без визуална връзка от прилежащите публични пространства. При монтирането на измервателни уреди и разпределителни табла  да има съгласуване по ЗКН на индивидуален архитектурен проект.

Допускат се промени в автентичната планова схема за нови функции и конструктивни намеси при възстановяване на сградата; ново строителство в имота от север, което да не надвишава кота корниз на сградата със статут на недвижима културна ценност; както и надстрояване с отстъп от уличната фасада и задигане на кота било до 4,5 м. Решението се доказва с разрези към работния устройствен план, включващ съседни квартали и през улица.

Не се допуска използване на нетипични материали за фасадата и покривната конструкция; поставянето на рекламни материали, които да закриват част от фасадата; поставяне на рекламни елементи над кота корниз; излизане на елементи извън покривна равнина – капандури, кули и др.

Не се допуска премахването на сграда с идентификатор 56784.522.764.1 поради качествата ѝ на недвижима културна ценност и датировка на изграждане на по-ранна от сградаа НКЦ, декларирана с административния акт.

Заповедта на на МК е издадена на базата на решение на Специализирания експертен съвет за недвижими културни ценности, който на свое заседание гласува да бъде даден статут на сградата.  Към онзи момент складът беше полуразрушен. На заседанието на 1 септември се включиха представители на собственици, които възразиха срещу процедурата с аргумент, че искат да се запознаят с преписката и че фактическото състояние на сградата е различно от това, представено от НИНКН. СЕСОНКЦ е отхвърлил възраженията им.

Заповедта може да се обжалва по реда на АПК пред  Административния съд-Пловдив в 14-дневен срок от съобщението за издаването ѝ.

Припомняме, че директорът на Националния институт за недвижимо културно наследство арх. Петър Петров внесе документацията за даване на статут на склада на заседанието на Експертния съвет на 1 септември в извънреден порядък, след като започна събаряне на сградата.

Независимо от решението на СЕСОНКЦ и намесата на полицията бутането не спря, а собствениците се позоваха на издаден от Община Пловдив План за безопасност и здраве.

Сега проектът за сграда на това място трябва да бъде съгласуван с Националния институт за недвижимо културно наследство.