Прекрасна Артемида-ловджийка откриха археолозите на Форум Север

  • от Мария Луцова
  • 17:59, 26.11.2020

Втори месец продължават консервационно-реставрационните дейности на Форум-север. Приоритет е укрепването на проучените  сектори, което се извършва с габиони. На терена е и археологическия екип с ръководители  Мая Мартинова-Кютова и Биляна Груева-Здравчева. 

- Г-жо Мартинова, какво се случва на Форум Север, вижда се много техника и работници?

- Техниката и работниците са на фирма „Драгиев и ко“, която изпълнява консервационно-реставрационните дейности. Работи се в два сектора. Единият е бившият частен имот, който Община Пловдив откупи и беше присъединен към археологическия обект. Вторият сектор е в източната част, където ще бъде оформен изход към Епископската базилика. В тази зона през 2018 година е проучен сектор от кардо максимус (улица с посока север-юг), която тангира от изток целия комплекс. Всъщност археологическото проучване приключи през лятото и бе прието от експертна комисия. 

-  Какво налага присъствието на археолози сега? 

- Това е задължително и е практика на археологическите обекти в цялата страна и в Пловдив. В нашия конкретен случай се извършват изкопни дейности в трасето на укрепителните съоръжения на запад към Главната улица, на юг към Пощенската палата и на изток - към частните сгради.  По принцип при консервационно-реставрационните дейности винаги се достига до археологически структури. 

Много сме щастливи, че - след демонтиране на бетоново комуникационно съоръжение, успяхме да разкрием голям сектор от  стилобата на северния портик на Агората. Той ще бъде експониран, като свързваме проучения и експониран сектор с новоразкрития през кампанията 2019-2020 г. А това е много важен елемент от архитектурната украса на  Агората, която с мраморна колонада  маркира северната част на площадното пространство – арея.

По традиция в Пловдив се откриват най-значителните находки в процеса на консервационно-реставрационни работи. Да припомним  надписа за статуя на Тит Флавий Котис, който открихме на Античния театър, надписа на Епископска базилика за спасените последователи на бог Дионис, надписа открит на Форум Запад за Тракийския Херос - защитник на западните пропилеи. Всички те бяха открити при консервационно-реставрационните дейности. 

И в процеса на археологическото проучване, което ние провеждаме, се откри мраморна оброчна плоча с изображение на Артемида-ловджийка. Богинята, която е покровителка на лова, плодородието и всичко живо, е изобразена в нейната традиционна поза и атрибути – в ход наляво с опънат лък и колчан със стрели на гърба. Тя е много красива – с изящен профил и прическа с кок. На горната дъговидна част има посветителен надпис на старогръцки, където се чете: „ На богинята Артемида“. 

- Какво е значението за науката от този открит артефакт? 

- Това е доказателство за наличие на култ във Филипопол към Артемида през римската епоха. И това се подкрепя от откритите на територията на града монети и други археологически находки. Култът към Артемида е засвидетелстван по изображенията на монетите, сечени от градската управа на Филипопол. Предполага се, че е имало и храм, посветен на богинята. В конкретния случай трябва да разглеждаме функциите на  сградите, ситуирани в северната централна част на Форума, като съвкупност от движимите археологически находки. Да припомним, че  на това място бе открита статуетката на Кибела, императорското писмо и др. 

-Какво друго открихте в последните дни? 

Находки, които илюстрират бита на човека през античността – лампички, колективна находка от монети, голямо количество фрагменти от надписи, които предстои да изследваме и да видим дали са части от други, открити в предишните кампании.