Пловдив губи 300 000 лв. за реставрацията и консервацията на паметници на културата

  • от Мария Луцова
  • 10:59, 20.06.2022

Община Пловдив е принудена да върне близо 300 000 лв. на Министерството на културата заради нереализирани проекти за реставрация и консервация на сгради. Средствата са след спечелени проекти в периода, когато начело на ведомството бе Боил Банов. Общинският съвет трябва да гласува тези средства да бъдат удържани от бюджетите на ОИ "Старинен Пловдив" и район "Централен". Един от обектите е зданието на Старата община, после сграда на ХЕИ, а другата - къща "Павлити" в Стария град.

Ето каква е историята на проект за къщата ул. "Христо Г. Данов" 41, архитектурно-строителна ценност от новото време: През 2021 г. на район "Централен" са предоставени средства от МК за изпълнение на договор "Извършване на реставрация, консервация, основен ремонт и преустройство на съществуваща сграда, недвижима културна ценност без предварителна категория". През 2022-а договорът между "Централен" и МК е прекратен и средства в размер от 117 326 лв. са с изискване да бъдат на министерството.

"Пуснахме обществена поръчка, но интензивният ръст на цените спъна процедурата. Предложихме да направим нова количествено-стойностна сметка на проекта, да анексираме договора, а разликата да бъде поета от Община Пловдив. Министърът на културата отказа", разказа кметът на "Централен" Георги Стаменов и лаконично допълни: "Боил Банов стартира процедурата и даде средства за реставрация и консервация на недвижими паметници на културата, а сега държавата си ги прибира".

Още по-фрапиращ е случаят с друга недвижима културна ценност - къща "Павлити" в Стария град. За нея Общината възстановява 133 697 лв. за сметка на бюджета на "Старинен Пловдив", въпреки че е Общинският институт е предприел всички действия, за да спаси процедурата. Реакцията на културната институция е, след като победителят, спечелил обществената поръчка - "Камо Билд Груп" ООД, подава заявление за отказ от изпълнение на договор за извършването на консервационно-реставрационните работи.

Ето какво гласи кореспонденцията между институциите: "По повод полученото Ваше писмо за прекратяване на договор -№ДР-11-05-40/18.12.2020г., сключен между Министерството на културата и Общински институт „Старинен Пловдив“, свързан с предоставяне на финансова подкрепа на Института за извършване на консервационно–реставрационни работи по екстериора на Къща „Павлити“ в съответствие със съгласуван проект с Министерството на културата, Ви информирам, че в посочения от Вас срок ще възстановим сумата от 127 330, 21 лева, получена авансово от Института. Необходимо е да се направи уточнение, че прекратяването на Договора се случва поради липсата на нужните действия за анексирането му от страна на Министерството. ОИ „Старинен Пловдив“ е предприел всички необходими действия и е уведомил Министерството за всяко едно настъпило обстоятелство, което би затруднило изпълнението на проекта. Също така трябва да се подчертае, че в получен имейл от Ваш служител и предхождащите го многобройни телефонни разговори, имахме уверението, че работим в посока сключване на допълнително споразумение, от което останахме с впечатлението, че не само Института, но и Министерството държим на изпълнението на проекта за опазване на културното наследство, част от археологическия резерват на територията на град Пловдив. Министерство на културата, в качеството си на орган на изпълнителната власт, следва да изпълнява своите правомощия, гарантирайки консервирането, реставрирането и популяризирането на недвижимите културни ценности на национално ниво".

След провалената процедура ОИ "Старинен Пловдив" обявява втора процедура и информира Министерство на културата за направения отказ от страна на избрания изпълнител. Затова с допълнително споразумение от 23.09.2021г. текстът по чл.2 е изменен и срокът за изпълнение на дейностите се удължава до 28.02.2022г.

С публикувана в регистъра на обществените поръчки от 06.08.2021 г. е обявена повторна процедура за събиране на оферти с обява. В срока за подаване на документи не е постъпила нито една оферта и отново не е избран изпълнител. Процедурата е прекратена с решение от 31.08.2021 г. В съответствие със Закона за обществени поръчки възложителите от Общинския институт провеждат множество срещи с потенциални участници, за да може в законов срок да обявят покана до определени лица, както е по закон.

Промяната на икономическата обстановка в страната, свързана със завишаване на цените на стоки и услуги, прави невъзможни за реализиране някои от заложените по количествено-стойностната сметка дейности.

"Освен това с наше писмо Изх. № 22 МН-37/20.01.2022г. сме уведомили Министерството на културата за така изложените проблеми и сме поискали удължаване на срока на договора№ДР-11-05-40/18.12.2020г., поради независещи от Института причини, като сме представили и коригирана количествено–стойностна сметка", посочват документите.

Според документацията и съгласно чл. 15, ал. 2 от договора, сключен между Министерството и "Старинен Пловдив" „изпълнителят има право да прехвърля от едно перо в друго до 10% от общата стойност на отпуснатото финансиране…“ Стъпвайки върху тази част от договора експертите в Института актуализират КСС и изпращат на МК новия документ за одобрение и то в срок "до два месеца преди изтичането на договора".

Реални действия от МК няма, въпреки информацията оттам, че ще бъде възможно подписването на анекс за удължаване на срока на договора. Това обаче не се случва. Заради тоталното бездействие на Министерство на културата единственият полезен ход на местната администрация е да оспорят 5-процентната лихва над отпуснатата сума.

 

Kоментари

коментар
бюрократично безполезно кудкудякане
17:34, 22.06.2022
Отговор

Никаква реална ФИЗИЧЕСКА полза за паметниците