Ценна мозайка в Пловдив обявена за паметник на културата с национално значение

  • от Мария Луцова
  • 09:41, 09.02.2023

Ценната мозайка, открита в имот на ул. "Пушкин"7а, да бъде обявена за единична археологическа недвижима културна ценност с предварителна категория "Национално значение" предлага Националният институт за недвижимо културно наследство. Предложението ще бъде разгледано от СЕСОНКЦ, а експертната комисия припоръчва замяна, за да допроучен обектът.

Спасителното археологическо проучване бе през 2020 г. в имот на ул. "Пушкин" 7а. Проучена бе около 120 квадратни метра площ, която се намира на 100 метра от Източната порта. Археолозите откриха част от голяма римска сграда и множество мраморни фрагменти, част от нея. Тя бе от три помещения.

Първото бе проучено частично, защото попадаше в съседен имот. Ставаше дума за помещение, изградено от обработени камъни, споени с хоросан, с изграден канал, който отвеждала водата навън. На пода на помещението археолозите откриха мозайка със запазени фрагменти.

"Тя е с различни цветове - охра, червено, бяло и зелено. От запазените фрагменти се вижда, че е обхваната от тъмен кант, в който е вписан правоъгълник от плетеници и охра, тъмносиньо, зелено и червено. В средата на помещението вероятно е имало медальон, от който е запазен много малък фрагмент. Мозайката е изградена върху подложка от розов хоросан", разказва археологът Здравка Коркутова. Тя и колегите ѝ определят помещението като басейн, който е свързан с тръба и канали.

Второто помещение е разположено западно от първото и свързано с първото с вход. Именно в него подът е покрит с почти изцяло запазена мозайка, изработена с тесери в различна форма и големина в охра, червено, бяло, розово и черно. Тя се състои от 20 пресичащи се октогони, очертани с черни тесери. Оформените фигури са в розово и охра.

В третото помещение, което археолозите проучиха частично, бе открита яма с погребение на мъж и куче. В обекта бе открита и колективна находка от 30 монети.

Според проучвателя Здравка Коркутова техниката на градеж, анализът на мозайката и атрефактите отнасят сградата към римския период от III в.

Комисията, направила оглед на обекта, констатира, че разкритата част от представителната сграда с мозайки притежава научна, културно-историческа и експозиционна стойност, както и потенциал за довършване на археологическите проучвания и извършване на поетапна консервация, реставрация и социализация, за да се превърне в част от обектите за културен туризъм в Пловдив.

Комисията предложи обектът да бъде даклериран като единична археологическа недвижима културна ценност "Представителна сграда extra muros с мозайки" с предварителна категория "национално значение".

Посочени се границите на охранителната зона, територията на археологическо и геофизично наблюдение и проучване.

Заради високата научна, културно-историческа стойност и експозиционни качества на разкритата археология, комисията предлага на министъра на културата след приключването на процедурата по декларирането на единичната археологическа недвижима културна ценност да се внесе предложение в Министерски съвет да се стартира процедура за замяна на имота с равностоен "частна държавна собственост" или с право на строеж върхо имот частна държавна собственост.

Комисията посочва, че: "замяната ще даде възможност за пълното проучване на имота и изготвянето на проект за консервация, реставрация, експониране и социализация на обекта".