Нов отдел „Опазване на недвижимото културно наследство” разкриват в „Старинен Пловдив”

  • от Мария Луцова
  • 11:16, 03.10.2022

Два нови отдела да бъдат разкрити в структурата на Общински институт „Старинен Пловдив” предвижда нов Правилник за устройството на дейността му. Чрез трансформация ще бъдат създадени структурите „Опазване на недвижимо културно наследство” и „Експозиционна, фондова и събитийна дейност”. Промяната се налага заради новата програма „Да съхраним заедно Старинен Пловдив”, която оказва съдействие на собственици на имоти в архитектурно-историческия резерват за запазване на автентичния им вид  при спазване на националната нормативна уредба и ратифицираните международни документи.

Реализирането на тази програма и дейностите по консервация и реставрация в съответствие със Закона за културното наследство изисква промяна на съществуващата структура на Института с оглед новите отговорности и функции.

Ще продължи своята работа и Лабораторията за консервация и реставрация, която след решение на Общинския съвет вече предоставя услуги на гражданите.

Същевременно ОИ „Старинен Пловдив“ разширява своите културно-информационни и популяризаторски дейности като се стреми по най-привлекателен начин за представи богатото културно наследството. Чрез организиране на множество международни, национални и регионални културни събития и прояви се разширяват съвременните възможности за културен туризъм и извършване на рекламна дейности и допълнителни дейности, включително стопански, свързани с основните в областта на производство и/или разпространение на сувенирни материали, реплики и апликации, възраждане на местни занаяти и традиции, организиране и осъществяване на културни дейности, предлагане на туристически услуги и продукти, продажба на кафе, чай, безалкохолни напитки, пакетирани стоки и сладкарски изделия, отдаване под наем, в тази връзка се запазват функциите на отдел "Туризъм, маркетинг и реклама".