Пети випуск „Асистент на лекар по дентална медицина“ се дипломира в Центъра за професионално обучение на МУ-Пловдив

  • от PlovdivTime
  • 19:32, 06.07.2023

Медицински университет – Пловдив откри Център по професионално обучение през 2020 г., за да отговори на предизвикателствата пред пазара на труда. Създаването на такъв център е осъществяване на една от приоритетните цели за високо качество в образованието в мандатната програма проф. д-р Мариана Мурджева, дм – Ректор на Университета.

Центърът за професионално обучение (ЦПО) на МУ-Пловдив е лицензиран през 2019 г.  от Националната агенция за професионално образование и обучение според Закона за професионално образование и обучение. Негов първи директор е проф. д-р Георги Томов, а понастоящем – доц. д-р Весела Стефанова. И двамата са преподаватели от Факултета по дентална медицина на МУ-Пловдив.

Професията „Асистент на лекаря по дентална медицина“ е сравнително нова и е сред най-търсените в страната ни. Тя запълва празнината от прекратяване обучението на стоматологични сестри и повишава ефективността на работа в сферата на денталната медицина.

Придобилите квалификация по професията „Асистент на лекаря по дентална медицина“ подпомагат дейността на лекаря по дентална медицина в провеждане на профилактични мероприятия, в лечебния процес и възстановителния период. Те могат да работят като асистенти на стоматолози във факултетите по дентална медицина, в дентални клиники и кабинети, в индивидуални и групови практики за първична или специализирана дентално-медицинска помощ, в дентални или медико-дентални центрове.  

Курсовете в ЦПО на МУ-Пловдив се провеждат по разработени учебни програми за обучение по специалността, съгласно НАРЕДБА № 25 от 7 ноември 2018 г. за придобиване на квалификация по професията „Асистент на лекар по дентална медицина“ и държавния образователен стандарт, който включва общата, отрасловата и специфичната професионална подготовка с необходимите професионални компетентности.

Учебният план на специалността съдържа 15 предмета за обща, отраслова и специфична професионална подготовка. Обучението се провежда в базите на ЦПО и на Факултета по дентална медицина.

Материално-техническата база е на световно ниво. Центърът разполага с напълно оборудвани зали за теоретично обучение и със специално изграден симулационен кабинет за провеждане на практически упражнения. Практически занятия се провеждат и в Лазерния център, CAD/CAM центъра и Имплантологичния център на Факултета по дентална медицина, което дава възможност за оптимална подготовка на курсистите за бъдещата им професия. Допълнително се изучава и клинична комуникация на английски език.

Обучението по специалността „Асистент на лекар по дентална медицина“ се осъществява от хабилитирани преподаватели на Факултета по дентална медицина: двама професори и двама доценти, седем от преподавателите са с ОНС „доктор“. Гост-преподавател е доцент от Тексаски технологичен университет Ел Пасо, САЩ.

От тази есен започва обучение на курсистите и за спешни състояния в денталната практика с участието на американски партньори-преподаватели и под ръководството на директора на Медицинския тренировъчен симулационен център на МУ-Пловдив проф. д-р Благой Маринов, дм.

Завършилите полагат държавен изпит и получават Свидетелство за професионална квалификация, валидно в страните от Европейския съюз и чужбина.

Първият курс обучаващи се за „Асистент на лекар по дентална медицина“, трета степен на професионалната квалификация, стартира в ЦПО на МУ-Пловдив на 18 юли 2020 г. Обучени са вече пет випуска, общо 58 курсисти. Предстои дипломирането на петия випуск от 16 курсисти през м. август. През октомври 2023 г. ще стартира следващият курс с още 16 курсисти.

Дипломиралите се по тази специалност се реализират успешно. Голяма част от тях работят в катедрите на Факултета по дентална медицина към Медицински университет – Пловдив. Немалко практикуват професията си в реномирани дентални клиники и кабинети в Пловдив и в страната.

Благодарение на Центъра по професионално обучение Медицински университет – Пловдив продължава да разширява своето образователно портфолио от специалности, образователни степени и професионално обучение и да надгражда успешно своите конкурентни предимства във все по-динамично развиващия се образователен пазар в страната.