Гласуваха нови такси в медицинските университети

  • от Добринка Димова
  • 16:01, 24.07.2020

Нови такси  за студентите се въвеждат във всички медицински университети в България от новата учебна година

За следващата учебна година само в Медицинския университет – Плевен годишната административна такса за обучение на студентиприети по утвърдения от Министерския съвет държавен план-прием по специалностите „Медицина“ и „Фармация, е увеличена със 100 лв. В останалите висши училища - в ПловдивСофия и Варна, размерът на административните такси е непромененУвеличение има за платеното обучение. В Медицински университет – Пловдив специалност Медицина” вече ще струва 10 448.09 лв., „Дентална медицина” - 8 032.98 лв. и „Фармация” - 9 446.70 лвРазмерът на таксите беше гласуван днес на Академичен съвет.    

Калкулирането на таксите не е по предложение насъответното висше учебно заведение или едноличнорешение на ръководството, а е резултат от нормативнидържавни документиНесъобразяването с решения и постановления на Министерски съвет води досанкции”, обясниха от МУ-Пловдив по повод недоволствотокоето се разрази в резултат на скока на таксите.

Таксите на студентите платено обучение в медицинските университети се регламентират на национално ниво със Закон за висшето образование и изменения на същия от 25.02.2020г., както и на Решение на Министерски съвет № 275 от 23.04.2020 г. във връзка с Постановление на МС № 328 от 30.11.2015 г., което дава диференцираните нормативи за издръжка на обучението на студенти по професионални направления.

Съответният университет при определянето им е обвързан с минимален размер на таксатакоято се определя по формуласъдържаща се в законаТ.еуниверситетът може да определи по-висок размер на таксатано не и по-нисък от законово определенияНормативите са национални и с тях трябва да сесъобразяват както МУ-Пловдивтака и медицинските университети в ПлевенВарна и София.

С изменението на Закона за висшето образование от февруари 2020 г. се коригира методикатакато размерът на минималната възможна такса бе увеличен.

Така в момента средствата от държавния бюджет за издръжка на обучението в държавните висши училища се определят на базата на диференцираните нормативи за издръжка на студент по професионални направлениябазовия норматив - 693 лв., съответния коефициенткойто за магистърските програми на Медицински университет-Пловдив е 8.50, и коефициента за комплексна оценка за качеството наобучениеопределен по методологията на рейтинговата система на висшите училища.

Този коефициент отразява резултатите на висшето училище от акредитационната оценкаиндикаторите за научна дейност и реализацията на дипломиранитеКоефициентът варира всяка година и се публикува в сайта на МОН. По-високият коефициент е оценка за по-добро обучение в съответното професионално направление на всяко висше училище.

Така нормативно определената методика за финансиране на професионални направления формира годишната държавна издръжкакакто следваза Медицина - 9 248.09 лв., за Дентална медицина - 6 832.98 лв., за Фармация - 8 246.70 лв.

Това е издръжкатакоято държавата превежда на висшето училище годишно за всеки студент държавна поръчка”, подчертаха от ръководството на Медицински университет-Пловдив

Таксата за обучение на студентите платено обучение се определякато към тази сума се прибави годишната учебна такса – 1200 лвза 1-3 курс и 950 лвза 4-6 курс.

По този начин се постига съответствие на общия размер на средствата за издръжка на обучението за студентитеприети по държавния план прием, и студентитеприети в платена форма на обучениеНе се допуска със средства от държавното финансиране да се покриват разходите на студентите в платенаформа на обучение.

Именно това синхронизиране на формирането на общия размер на средстватапредоставяни за