Заради нарушения: Прекратиха обществената поръчка за ремонт и реконструкция на Концертна зала

  • от Мария Луцова
  • 13:30, 31.10.2022

Обществената поръчка за ремонта и реконструкцията на Концертна зала е прекратена от министъра на културата Велислав Минеков заради установени нарушения при откриването ѝ. Те не могат отстранени без това да промени условията, при които е обявена процедурата. Констатираните нарушения са свързани с предварително обявените условия за възлагане на обществената поръчка.

В количествените сметки към Техническата спецификация и в  количествено-стойностната сметка към образеца на Ценово предложение в първоначално публикуваната документация на поръчката, в част „Архитектура“, за вид дейност: „Метални и стоманени работи“ е предвидена позиция 1: „Изработка, доставка и монтаж, съгласно Конструктивен проект, на метална носеща конструкция за сценична кутия, вкл. шнурбоден, сценичен портал и 4 (четири) броя подвижни платформи“, за която участникът трябва да предложи единична цена.

В КС към Техническата спецификация и в Образец 3 КСС към образеца на Ценово предложение в първоначално публикуваната документация, в част 03.3 „Сценична механизация – платформи“ е предвидена позиция с идентично съдържание: „Количествена сметка част Сценична механизация Платформи“, в която са посочени отново 4 броя платформи, заедно с конструкция за тях. За посочените позиции участникът трябва да предложи също единични цени.

Освен това, в част 03.3 „Сценична механизация – платформи“ от КС към Техническата спецификация и в Образец 3 КСС от първоначално публикуваната документация е предвидена и отделна позиция: „Количествена сметка като референция за изработка на 4бр.  платформи”, която се явява алтернативна възможност за изпълнение на обществената поръчка чрез доставката на готова сценична платформа като изрично са посочени примерни референти изделия. За посочената позиция участникът трябва да предложи също единични цени.

На практика е допуснато необосновано дублиране на посочените позиции в част „Архитектура“ и част 03.3 „Сценична механизация – платформи“ от КСС, което обърква участниците при попълването на КСС и изготвянето на ценовото предложение.

Към Министерство на културата са отправени запитвания за това несъответствие.

Решението може да се обжалва пред КЗК в 10-дневен срок.