Със заповед: Обявиха тютюневия склад на бул. “Христо Ботев“ 57 за паметник на културата

  • от Мария Луцова
  • 11:18, 01.10.2022

Заместник-министърът на културата Борислава Танева е разписал заповедта за обявяването на тютюневия склад на бул. „Христо Ботев” 57 за недвижима културна ценност с категория „за сведение”.  Сградата попада в обхвата на Западната охранителна зона, част от „Историческа зона „Филипопол-Тримонциум-Пловдив”.

Според предписанията собствениците трябва да възстановят фасадите по автентични данни след изготвено проектно предложение, съгласувано по реда на Закона за културното наследство. Покривът да бъде скатен с керемиди. Да бъдат възстановени прозоречните отвори и членения, а новите да бъдат изработени по образец на автентичните. Изработване на входни врати по единен модел, съобразени със стилистиката на сградата. При обработване на нови подови нива се изисква тяхното хармонизиране с отворите на автентичната фасада.

Не се допуска полагане на нетипични фасадни облицовки, покрития и външни климатични тела по фасадите и поставянето на рекламно-информационни елементи, които да закриват част от фасадите.

Допуска се надстрояване с отстъп от уличната фасада на съществуващата сграда и издигане на кота било до 4,5 м. Допуска се и промяна в автентичната планова схема, изцяло нова функция в обекта, както и съответните помещения, конструктивни елементи и инсталации, свързани с тях. Всяка намеса трябва да отчете изискването за пълно запазване на автентичните фасади.

Реализацията на всякакви инвестиционни намерения трябва да бъде съгласувана с НИНКН.

„Сградата на тютюнева фабрика „Никотеа” е изявен пример аз българската индустриална архитектура от началото на ХХ век и носи типичните ѝ характеристики – едромащабно обемно-устройствено решение, отворена планова схема и фасадно оформление със семпла пластична декорация, подчертаваща конструктивните оси и прозоречни отвори”, посочват специалистите, изготвили фиша на склада.

Те допълват , че фасадите към бул. „Христо Ботев” до голяма степен са запазили своята автентичност и има обществен интерес сградата да бъде запазена.

След издаването на заповедта на зам.-министъра, която е с вчерашна дата, предстои складът да бъде вписан в Националния публичен регистър на недвижимите културни ценности към Националния институт за недвижимо културно наследство.

Препис от заповедта ще бъде връчен на Община Пловдив и собствениците на сградата. Заповедта може да бъде обжалвана по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред Административен  съд-Пловдив в 14-дневен срок.

"Ще обжалваме заповедта в съда. Докато той се произнесе, няма да предприемаме никакви действия. Вярвам, че решението ще е в наша полза", коментира собственикът на склада Пламен Моравенов.