С чутовен скандал: Експертният съвет към МК върна проекта за сграда над археологията на Понеделник пазара

  • от Мария Луцова
  • 15:09, 09.05.2023

Специализираният експертен съвет за  опазване на недвижимите културни ценности върна за повторно разглеждане проекта на арх. Стефан Добрев за промяна в Подробния устройствен план на имота с археология до Понеделник пазара. Това се случи на продължило близо 3 часа скандално заседание.  Че ще бъде такова загатна още първото изказване на арх. Дарина Димитрова.

„Процедурата по чл. 84 от Закона за културното наследство описва двойната съгласувателна процедура, която обхваща инвестиционни проекти, изменения на ПУП и каквито и да е било намеси в обекти недвижими културни ценности и в територии на недвижимо културно наследство. Тя започва с внасянето на преписката в НИНКН. Директорът чрез експертите си се произнася като изпраща документацията със становището до министъра на културата. Окончателното становище се издава от министъра на културата или от друг оправомощен от министъра негов заместник - в случая доц. д-р Пламен Славов. Законовият срок е четири месеца. Имаме един прецедент, включен в дневния ред на днешното ни заседание и това е точка 7.

Знаете, този обект се разглежда на две предходни заседания на СЕСОНКЦ и е обект с голяма значимост заради  археологическите недвижими ценности.  И на двете заседания съветът е дал отрицателно становище. То обаче не е съгласувано от директора на дирекция "Културно наследство, музеи и изобразителни изкуства" Екатерина Джумалиева. Не е подписано и от съответния заместник-министър доц. д-р Пламен Славов.  Очевидно частният интерес е много важно да бъде обслужен в конкретния случай, тъй като проектното предложение е включено за трето разглеждане на сегашното заседание на СЕСОНКЦ вместо да се издаде отрицателно становище според изискванията на чл. 84 от ЗКН. Това се случва след проведена среща с министъра на културата Найден Тодоров и писмо от него проектът да се разгледа отново в срок до 10 май, защото така било обещано на срещата. Смятам, че е абсолютно възмутителна ситуацията, в която сме поставени като експерти и като членове на СЕСОНКЦ.  Дори и да се разгледа този проект днес каква е ситуацията? Той е разглеждан на два пъти с две отрицателни становища. Какво се очаква сега - да се даде положително ли? И какво ще бъде становището на МК след две отрицателни и едно положително становище”, каза арх. Димитрова, която е шеф на отдел „Недвижимо културно наследство” в културното ведомство.

Тя призова проектът въобще да не бъде разглеждан, но предложението ѝ не бе подложено на гласуване от председателя Хинко Вачев.

Така се стигна до разглеждането на точка седем от дневния ред „Изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване, Работен устройствен план и Обемно-градоустройствено проучване за изграждането на административна обществена сграда над археологията на Понеделник пазара.

„Промяната в ПУП-а не е съобразена с новия Общ устройствен план, гласуван в края на 2022 г. от Общинския съвет на Пловдив.  Колегите от проектантския екип представят някакви нови визуализации и твърдят, че са нанесли корекции, съобразявайки се с изискванията за плътност на застрояване, кота-корниз, озеленяване, но в ПУП и РУП това не е отразено. И в двата документа има противоречия с новия ОУП.  Обемно-устройствените проучвания и визуализации също не отговарят на параметрите, посочени в ПУП. Ние предлагаме да не бъде разглеждан”, каза арх. Мартин Христов от Камарата на архитектите в България. Това бе потвърдено и от експерта в Община Пловдив арх. Пламена Андонова.

Напрежението ескалира, след като екипът представи за пореден път проекта и влезе в остър сблъсък с арх. Димитрова. Последваха обвинения, че няколко души системно се борят проектът на инвеститора инж. Димитър Георгиев да не мине. А директорът на НИНКН арх. Петър Петров бе посочен, че е виновен за ниското застрояване в зоната.

„В новия Общ устройствен план на Пловдив височината на застрояване е 10 метра в зоните около всички тепета.  За мен големият въпрос е насочен към опазването и експонирането на археологията. Трябва да бъде изготвен проект, който да се съобрази с анализ на състоянието на ареологическите ценности и мерките за опазването им, посочи арх. Петров. Той бе подкрепен от всички археолози, които участваха на заседанието.

Спорът на моменти преминаваше в крясъци, а председателят Хинко Вачев едва успяваше да овладее ситуацията.

Стигна се дотам, че арх. Добрев заплаши, че ако и този проект бъде отхвърлен, инвеститорът няма да инвестира в изготвянето на нов. Репликата му вбеси арх. Дарина Димитрова и доведе до поредния сблъсък.

„Предложения като това на КАБ за откупуване на археологията от държавата и създаване на археологически парк е в кръга на фантасмагорията. Нашата най-важна задача е да съхраним недвижимата културна ценност и да дисциплинираме инвеститора, но не и да отхвърляме всичко”, каза арх. Тодор Булев.

В крайна сметка се стигна до предложението на арх. Лидия Станкова проектът да бъде разгледан отново на следващото заседание, като преди това премине и през НИНКН. Проектът да бъде придружен от анализ за състоянието на археологическия паметник на културата, а ПУП и РУП на обекта да бъдат приведени към нормите в новия Общ устройствен план на Пловдив.