Резултатите от ННП „Електронно здравеопазване в България“ отчитат в МУ-Пловдив

  • от PlovdivTime
  • 17:18, 28.11.2022

Резултатите от Националната научна програма „Електронно здравеопазване в България (е-Здраве)“ на Министерството на образованието и науката ще бъдат отчетени на конференция в Медицински университет – Пловдив. Програмата се изпълнява от консорциум от 7 партньорски екипа от Медицинския университет – София, Софийския университет, Българската академия на науките, Медицинския университет – Пловдив, Техническия университет – София, Медицинския университет – Плевен и Тракийския университет – Стара Загора. 

Националната научна програма „Електронно здравеопазване в България (е-Здраве)“ се разработва в отговор на задачи, поставени от Министерството на здравеопазването, и за нуждите на обществото.

Общата цел на програмата е подобряване качеството и своевременността на медицинската помощ при оптимизиране на разходите за информатизираните дейности и намаляване на натоварването на медицинския персонал с технически и с административни задачи.
Заключителната конференция „Електронно здравеопазване в България (е-Здраве): резултати и приложения в практиката“ ще се проведе на 1 и 2 декември.

В началото на конференцията проф. Димитър Чаръкчиев, координатор и председател на Управителния съвет, ще представи научната програма пред присъстващите. Ще бъдат представени демонстрации на прототип на автономна система за разпознаване реч от медицински документи (медицински диктофон), на компютърна информационна система за регистриране, съобщаване и отчет на заболели от заразни болести, на регионална система за архивиране и обмен на образи (PACS) и др.

Обхватът на програмата включва създаване на методология и технологии за осигуряване на семантична оперативна съвместимост на обменяни при осъществяването на клинико-диагностичния процес разнотипни данни в контекста на формален модел за управление на приемствеността на здравното обслужване и функции на интеграция със съществуващи и разработвани информационни системи; създаване на прототип за компютърно подпомагане на изготвянето на медицинска документация (диктофон за български език); разработване на обобщен формален модел и прототипна реализация на информационна система за управление и анализ на големи масиви от разнотипни данни, включваща оценка на ефекта на прилаганото лечение при социалнозначими и редки заболявания, сред които сърдечно-съдови, захарен диабет, онкохематологични и други, в 100 лечебни заведения от доболничната и болнична помощ, включително и с 13 иновативни лекарствени продукта.

Сред резултатите, които се очаква да бъдат споделени на конференцията,  са създаване на изследователски капацитет за решаване на научноприложни задачи в областта на електронното здравеопазване, консолидиране на научното общество, свързано с приложения на ИКТ в медицината и избягване на дублирането на разходи и човешки ресурси за научни изследвания, създаване на пилотни приложения за проследяване и за оценка на ефективността на лечението и др.

Обобщените научни и приложни резултати от работата по програмата  и перспективата за тяхното внедряване ще станат обществено достояние и предмет на обсъждане с всички заинтересовани страни като пример за социалноангажирани изследвания.