Разширяването на Пловдив продължава с пълна сила - готвят масово строителство в южните райони

  • от Виктория Петрова
  • 11:28, 19.04.2021

Масовото строителство се готви в местност "Терзиите", "Бялата воденица", както и във вече стартиралите застрояване кв. "Остромила" и "Беломорски". В момента тече усилено парцелиране на поземлените имоти в тези райони

Пример за предприемаческите мераци са две големи инвестиционни намерения от последните две седмици. И двете са внесени в Община Пловдив и РИОСВ за необходимите становища и разрешения, пише TrafficNews.

В единият случай се касае за образуване на около 30 урегулирани поземлени имота /УПИ/ в квартал "Беломорски". 

Припомняме, че съгласно одобрен Общият устройствен план /ОУП/ на Пловдив, тази територия от землището на Пловдив е предвидена като урбанизирана за целите на жилищно застрояване. Затова и инвестициите намерения е за изработване на ПУП-ПРЗ и промяна предназначението на земеделска земя за жилищно застрояване. 

Бъдещите строители трябва да се съобразят с градоустройствените показатели на застрояване в зоната, съгласно одобрения ОУП на община Пловдив. Предвид, че идеята е там да има свободно индивидуално нискоетажно жилищно застрояване, то сградите трябва да бъдат до 3 етажа с височина до 10 м. Плътността на застрояване не може да надвишава 60 %, а минимално озеленена площ минимум 40%.

Общата площ на имотите, които ще бъдат разделени на над 30 парцела, е 14 140 кв.м. При урегулирането на имотите се предвижда да се резервира площ от около 1 800 кв.м. за бъдещо разширение на полските пътища от югоизток и североизток и юг, когато общината изработи и процедира ПУП за урегулиране на територията, а от останалата част ще се образуват жилищните парцели. 

За достъп до парцелите ще се ползват съществуващите полски пътища и евентуално задънена улица в границите големия поземлен имот. Предстои изграждане на всички комуникации за целите на водоснабдяване и електроснабдяване. Любопитно е, че тъй като в близост няма изградена канализационна мрежа, отпадните води от жилищните сгради ще трябва да се заустят във ями  за всеки парцел.

Подобна е и идеята за местност "Терзиите", където едно от последните инвестиционни намерения е за разделянето на над 32 декара на 44 парцела за жилищно застрояване

Предвижда се всеки парцел ще бъде средно около 600-700 кв.м. и ще се използва за строителството на еднофамилни жилищни сгради.  Към настоящия момент имота е празен и незастроен. Към момента статута на тази земя е земеделска с начин на трайно ползване „Нива“. По всяка вероятност, ако процедурата мине, в имотите ще се разреши отново само ниско строителство. 

Транспортния достъп ще се осъществява от прилежащи общински пътища. Не се предвижда изграждане на нова пътна инфраструктура. Има възможност за водоснабдяването на имота с питейна вода от съществуващата водопроводна мрежа. Не се предвижда изграждането на сондажни кладенци. Електроснабдяването на имота ще бъде осигурено от съществуваща електропреносна мрежа.

За тази зона има проект за изграждане на канализация, но се предвиждат два варианта за заустване на отпадъчните води - в съществуваща градска канализация, която може да бъде изградена докато се реализира строителството или в ями, които периодично ще се почистват от специализирана фирма.

Освен тези две големи инвестиционни намерения има редица по-малки за парцелиране на между 6-10 имота от един терен

Така неминуемо изглежда Пловдив да се разраства все повече на юг, но пред това застрояване стоят и много въпросителни, свързани основно с градската и социалната инфраструктура.

Големите въпроси, които стоят пред строителството и евентуалните обитатели на всички новопостроени сгради, е как ще бъдат обезпечени тези нови жилищни райони с необходимите условия за живот. Сред тях попадат пътната инфраструктура, сметосъбирането и сметоизвозването, водозахранването, електрозахванването и други комуникации, канализацията. Освен тези "екстри", новодомците трябва да бъдат обезпечени с паркоместа, озеленяване, но и образователни институции и детски заведения, паркове, детски площадки и всички други необходими елементи от градската среда.

Как ще бъде постигнато това без инвеститорите на практика да бъдат задължавани да решават или поне да са съпричастни с голяма част от тези проблеми, както по време на строеж, така и след въвеждане в експлоатация? Този въпрос ще стои пред градската управа и вероятно тепърва ще създава напрежение по линия на новите квартали на Пловдив на база потребителските нужди и изисквания, бизнес интересите и пресечените точки между тях.