Пловдив - най-гъсто населената община, живеят 3136 души на квадратен километър

  • от Виктория Петрова
  • 09:59, 04.10.2022

Kаселението на страната към 7 септември 2021 г. е 6 519 789. Това показват финалните данни от преброяването на населението и жилищния фонд към 7 септември 2021 година. 

Жените са 3 383 527 (51.9%), а мъжете 3 136 262 (48.1%), или на 1 000 жени се падат 927 мъже. В градовете живеят 4 782 064 души, или 73.3%, а в селата - 1 737 725 души, или 26.7% от населението на страната.

В периода между последните две преброявания населението на страната е намаляло с 844 781 души, или с 11.5%. Резултатите показват, че средногодишният темп на намаление на година се увеличава от 0.7 през периода 2001 - 2011 г. на 1.2 през периода 2011 - 2021 година. Факторите, които оказват влияние върху броя на населението на страната, са естественото движение (раждания и умирания) и външната миграция, пише TrafficNews.

Намалението на населението в резултат на отрицателния естествен прираст е -501 хил., или 59.3% от общото намаление. Естественият прираст за всички години от периода между преброяванията през 2011 и 2021 г. е отрицателен, като най-голямо е намалението на броя на населението през 2021 година (-90 317 души). Останалите 40.7% от намалението се дължат на външната миграция, или броят на лицата, напуснали страната през периода 2011 - 2021 година (344 хил. души).

Териториално разпределение на населението

Пловдив остава втори по големина град с 319 612 души. Населението в града се е стопило с близо 20 хиляди души за 10 години, тъй като в предходното преброяване броят на жителите на града е било 338 153. Въпреки това град Пловдив остава втори по население. В общината, която при нас съвпада с административните граници на града, е населяване с 1 човек повече от Варна. Ако сравняваме само градовете обаче, Пловдив бие Варна с цели 9000 души. 

Териториалното разпределение на населението се определя както от неговото естествено движение (раждания и умирания) и външната миграция, така и от вътрешната миграция и промените в административно-териториалното устройство на страната. Към 7 септември 2021 г. населените места в страната са 5 257, от които 257 градове и 5 000 села. В градовете живеят 4 782 064 души, или 73.3%, а в селата - 1 737 725 души, или 26.7% от населението на страната. В периода между двете преброявания населението в градовете е намаляло с 556 хил., или с 10.4%, а в селата с 289 хил. (14.2%).

С население над 100 хил. души са шест града в страната (София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе и Стара Загора), в които живеят 34.5% от населението на страната, или всеки трети. Наймалкият град е Мелник с население 161, а най-голямото село е Лозен с население 6 471 лица. Населените места без население са 199. Най-голям е техният брой в областите Габрово, Велико Търново и Кюстендил - съответно 69, 64 и 11. Най-голям е броят на населените места с население от 1 до 199 души - 2 561.

Най-голяма по размер остава област София (столица) с население 1 274 290, следвана от областите Пловдив (634 497), Варна (432 198) и Бургас (380 286).

Прирастът в област Пловдив е -7,1% за последните 10 години или с други думи населението е намаляло с 48 530 души.  

В четирите най-големи области живее 41.7% от населението на страната. Най-малка е област Видин с население 75 408, или 1.2% от населението на страната. През десетгодишния период между двете преброявания е регистрирано намаление на населението на всички области, като най-голямо е в областите Видин (-25.4%), Смолян (-20.9%) и Добрич (-20.8%). Общо за двадесет области намалението е над средното за страната. Най-малка загуба на население има в областите София (столица) (-1.3%) и София (-6.3%). 

Пловдив е най-гъсто населената община! /3135.75 души на кв. км./

В 83 общини преброеното население е под 6 000 души и в тях живее 4.7% от населението на страната. Осем общини са с население над 100 000 души, или 40.2% от населението на страната. Най-голям е броят на общините с население от 10 000 до 20 000 души - 62, и относителният дял на населението в тях е 13.7%. Гъстотата на населението по общини варира от 1.68 души на кв. км. за община Трекляно до 3135.75 души на кв. км. в община Пловдив.

Възрастовото разпределение на хората в област Пловдив е следното: От 0 до 14 г. - 92543; от 15 до 64 г. - 399 794; 65+ г. - 142 160. С други думи 63% от населението на област Пловдив е в активна възраст, 14,6% са децата под 15 години, а 22,4% са пенсионерите. 

На национално ниво към 7 септември 2021 г. населението на 65 и повече навършени години е 1 532 667 души, или 23.5% от населението на страната. Спрямо предходното преброяване населението в тази възрастова група се увеличава със 171 270, или с 12.6%. Населението във възрастовата група 15 - 64 навършени години е 4 069 400 души, или 62.4%. Спрямо 2011 намалява с 958 501, или с 19.1%. Делът на най-младото население се увеличава от 13.2% през 2011 г. на 14.1% от общото население през 2021 г., но абсолютният брой на населението във възрастовата група 0 - 14 намалява от 975 хил. през 2011 г. на 918 хил. през 2021 г., или с 5.9%. В регионален аспект делът на най-възрастното население варира от 19.6% за област София (столица) до 31.5% за област Видин. В общо 21 области този дял е по-голям от средния за страната.