Одитът на Околовръстното на Пловдив показа множество нарушения

  • от PlovdivTime
  • 14:29, 08.06.2021

Множество нарушения,  както и недобре извършени дейности, откри одитът на Околовръстното на Пловдив.  Той е бил възложен от Института  за пътна безопасност възложи сертифициран одитор да извърши инспекция.Сред констатациите са, че има 30 нерегламентирани входно-изходни пункта, недобър контрол на скоростта, както и други опасности, които застрашават живота и здравето на пътуващите по него.

 „На 31.05 2021 г. докладът е изпратен на министъра на регионалното развитие и благоустройството Виолета Комитова. Въпреки констатираните дефицити, които застрашават живота и здравето на всички участници в движението по инспектирания участък, реакция от страна на министъра и поверената й АПИ няма. Затова публикуваме доклада с очакване на отговорните институции незабавно да предприемат коригиращи действия”, пишат от Института.

Ето и части от него:

Отводняване

„При извършения оглед на място се констатира новоположена  асфалтова настилка без видими отклонения от нормите. Банкетите, като  важна част на пътя също бяха профилирани попълнени и уплътнени. Не са  изпълнявани водоотводни канавки.”ю

Сигнализация

„При извършената инспекция на новоремонтирания участък се  констатира, че вертикалната сигнализация с пътни знаци с много редки  изключения е старата, от времето преди ремонта. Това се вижда най вече на  указателните табели Ж1 и Ж6. На няколко места има разминаване между пътния знак и хоризонталната  маркировка.”

Предпазни огради:

„Монтирането на стоманена предпазна ограда се изпълнява на  основание „Технически правила за приложение на ограничителни системи за  пътища по Републиканската пътна мрежа“ на АПИ. В документа са записани  правилата, при които се прилагат ограничителните системи, а именно:  

  • обезопасяване на потенциално опасни места при ново строителство,  възстановяване, реконструкция или ремонт; 
  • обезопасяване на места от пътната мрежа в експлоатация с  новопоявили се ПТП; 
  • обезопасяване на места от пътната мрежа в експлоатация, чрез  обновяване на стари, морално и физически остарели ограничителни  системи за пътища;  
  • обезопасяване на места от пътната мрежа в експлоатация с  концентрация на ПТП;  
  • обезопасяване на места от пътната мрежа в експлоатация, където има  други предпоставки за ПТП. 

При изпълнения ремонт почти по цялото трасе е монтирана стоманена  предпазна ограда (ограничителна система за пътища – ОСП). Вероятно в  работния проект за ОСП, който не ми бе предоставен, е обосновано нейното  разполагане. ОСП е изпълнена по продължение на целия ремонтиран участък  на отстояние минимум 0,50 м. от ръба на настилката. По начина си на  разполагане тя не стеснява габарита на пътя, а в голяма степен канализира  движението. Същевременно има и някои проблеми, които ще създава в  бъдеще оградата. Изпълнени са множество прекъсвания на еластичната  ограда, като са приложени късо и дълго зануляване без ясни критерии.  Липсват площадки за аварийно спиране.  

В действителност са регистрирани над 30 нерегламентирани зони и  вход-изходи, където става възможно навлизане, излизане или пресичане на  пътя. Това са потенциално опасни места и зони, на които могат да възникнат  автопроизшествия”

Пътна безопасност

„Често явление е да се получават колони след бавно  движещ се товарен автомобил. В такива случаи се предприемат  нерегламентирани „опасни“ изпреварвания. Новата настилка също  предполага движение с високи скорости, в много случаи над разрешената за  участъка. Местното локално движение, което се включва в пътното  движение, пресича или излиза от пътя на нерегламентирани места и участъци  създава предпоставки за повишаване чувствително на пътната аварийност”

Изводи и заключения

1.Подобрената пътна настилка позволява движение с високи скорости и  дори значително над разрешените. Същевременно на определени места  липсват пътни знаци за ограничение на скоростта или забрани за  изпреварването. Стопанинът на пътя АПИ, следва да вземе мерки за  въвеждани постоянна организация на движението, при която пътната  безопасност да е осигурена в необходимата степен. В зоните на  кръстовища могат да се разположат елементи за редуциране на  скоростта. Контрола на скоростта може да се осъществява с  разполагане на камери на възлови места от пътя. Пътната безопасност  може да се подобри чувствително с изграждане на осветление на  възлови кръстовища. 

2.Път II-86 като обходен път на Пловдив обслужва транзитно, в голям  процент „товарно движение“. Същевременно района е  селскостопански, а така също е изградена и индустриална зона. В тази  част на околовръстния път на Пловдив няма автобусни линии и достъпа  е изключително с автомобили. Това предполага наличие на значително  местно, локално движение. Преплитане на транзитното и локалното  движение може само да е предпоставка за завишена аварийност.  Наложително е отделяне на локалното движение в локални платна и  регламентирано навлизане, пресичане на път II-86 на правилно  сигнализирани с пътни знаци и хоризонтална маркировка пътни  кръстовище. Неправилно формираните входове и изходи следва да  бъдат редуцирани.