Община Пловдив взима заем от 19 млн. лева за съфинансиране на Водния проект

  • от PlovdivTime
  • 18:13, 25.10.2020

Община Пловдив организира обществено обсъждане за съфинансирането на Водния проект. Сумата е 19 млн. лева, като градската администрация задължително трябва да осигури средствата за изпълнението на проекта.

Преди поемането на дълга Община Пловдив  организира обществено обсъждане. То ще се проведе на  03.11.2020 год. /вторник/ от 18.00 часа в залата на Общински съвет Пловдив, ул. „Авксентий Велешки” № 20.

Общата стойност на Интегрирания проект за водите е 113 143 706,65 лв., от които БФП 78 884 281,67 лв. и собствен принос 16 608 658,40 лв. без ддс.

Дългът е в размер до максималния, одобрен от Общинския съвет и ще бъде теглен от „Фонд за органите за местното самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД (фонд „ФЛАГ”). 

Целта на проекта е да се гарантира оптималното отвеждане и пречистване на отпадъчните води, събирани в канализационните мрежи, които в момента се изхвърлят без съответното достатъчно пречистване, което да отговаря на заложените в Директива 91/271/ЕЕС изисквания.

Продължителността на проекта е 48 месеца, а с реализирането му ще се гарантира оптималното отвеждане и пречистване на отпадъчните води, събирани в канализационните мрежи.

Ще бъде подменена 13,428 км второстепенна канализационна мрежа, както и 708 сградни отклонения и ще се изгради нов колектор с дължина 2,746 км. С това ще се осигури достатъчен капацитет на системата за нормалното на оттичането на смесените води в дъждовно време, за да не става наводнения

Двата колектора (съществуващият и новият), работещи успоредно, ще имат необходимия капацитет за поемане на максималния отток. Ще се намали и честота на аварии по водопроводите, която е главната причина за действителните загуби във водопроводната мрежа.