Ландшафтните архитекти в Пловдив: Според новия ОУП запазват всички зелени територии - нищо подобно

  • от PlovdivTime
  • 11:55, 24.10.2020
Съюзът на ландшафтните архитекти  призова да се защити общественият интерес във връзка с новия Общ устройствен план на Община Пловдив в частта зелена система. В специалното становище, което експертите, написаха, се подчертава, че промените в климата, влошаването на качеството на въздуха са повод за сериозни промени в подготвения проект за изменение на ОУП.
 
Ето какво написаха специалистите в писмо до кмета на Пловдив:
 
"Уважаеми г-н Димитров,
На вниманието ви поднасяме становище на колегията ландшафтни архитекти, инженери озеленители, членове на професионалните неправителствени организации – Съюз на ландшафтните архитекти - Дружество Пловдив и Регионални научно-технически съюзи към Дом на техниката, град Пловдив.
 
Становището е изготвено след внимателно проучване на проектните материали – графична част и обяснителна записка, които ни бяха предоставени с любезното съдействие на Община Пловдив.
 
Нашите професионални организации внесоха на 20.09.2020 становище относно Ескизен проект за изменение на Общ устройствен план (ОУП) на Община Пловдив. Становището имаше за цел да помогне на Община Пловдив и на колектива, разработващ изменението да отстрани някои неясноти, технически грешки, противоречия, свързани с действащия Общ устройствен план и нормативната база на Република България, както и да защити в по-пълна степен обществения интерес, свързан със зелената система на града.
 
Разглеждайки предварителния проект на изменението на Общ устройствен план на Община Пловдив, се вижда, че промените в положителна посока между Ескизния и Предварителния проект в част Зелена система е много малка.
Общият устройствен план ще даде насоката за развитието на град Пловдив в следващите поне 15 години. На фона на увеличаващото се постоянно и временно население на града, териториалното му разширение във всички посоки, трайната тенденция на затопляне на климата, влошените микроклиматични характеристики в градската структура, в следствие на презастрояването, влошаване качеството на въздуха (отчетено и от европейските институции) е нелогичен и необясним фактът, че с промяната на ОУП не се доразвива и без това оредялата зелена система на града. Зелените площи в град Пловдив са с мозаечна структура, разпокъсани, в повечето случай маломерни и като площи далеч под необходимия минимум за град с подобна структура и микроклиматична характеристика. На фона на това се променят функционалните предназначения на големи площи, които са резервирани за зелени площи за широко обществено ползване по действащия ОУП и такива, които са реализирани и не би трябвало да се сменя техните режими, съгласно действащото законодателство на Република България.
 
Взимайки предвид преобладаващите ветрове в града, а именно – северозападни ветрове, парк „Отдих и култура“ е изключително важен елемент от градската среда. Той не бива да променя режима си и да се допуска каквото и да е застрояване на територията му. Това е така необходимият зелен клин, който да доставя чист въздух на иначе силно запрашения ни град.
Необходимите и минимални 20 m2 на жител зелена площ за широко обществено ползване, все още са далеч от пловдивчани и това е силно обезпокоително. Според ОУП 2007, зелените площи за широко обществено ползване заемат приблизително 673 ha, което прави 17,4 m2 на жител. Силно обезпокоителна е ситуацията в районите Източен ( 8.0 m2/ж), Южен ( 9.8 m2/ж), Северен ( 11.2 m2/ж). Далеч от минималното са и районите Тракия ( 16.4 m2/ж), Централен ( 15.1m2/ж). Единствено в район Западен количеството зелени площи за широко обществено ползване е над минимума – 46.2m2/ж, но това е единствено заради парк „Отдих и култура“, в който има опасност от застрояване, според предварителния проект на текущото изменение на ОУП.
Опорен план
В Опорния план се вижда, че същият отразява влезли в сила частични изменения на Подробни устройствени планове (ПУП), без да се съобразява с приетия през 2007 г. и действащ в момента Общ устройствен план (ОУП) и терените, които той е резервирал за зелени площи за широко обществено ползване. Съгласно нормативната база на Република България, чл. 103а, ал.1 на ЗУТ, „В проекта за общ устройствен план се съобразяват предвижданията на заварените подробни устройствени планове, одобрени до датата на издаването на разрешенията по чл. 124. Като промяна на предназначението, на поземлените имоти, се допуска само за изграждането на обекти - публична държавна собственост или публична общинска собственост, както и с цел защита на обществени интереси - опазване на околната среда и на човешкото здраве- т.е. зелените площи за широко обществено ползване влизат в тази категория. Съгласно ал.3 на същия член „С влизането в сила на новия общ устройствен план се спира действието по прилагане на заварените подробни устройствени планове в частите, в които с общия устройствен план се предвижда промяна на предназначението и начина на устройство на поземлените имоти в случаите по ал. 1 …“ и отразяването на ПУП-ове, които са обезсилени в тези части от ОУП 2007, противоречи на нормативната база на Република България.
 
Този подход от колектива, които изработва изменението на ОУП, влиза в конфликт и с чл.62а, ал.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), а именно, „ Не може да се променя предназначението на съществуващите озеленени площи или на части от тях в урбанизираните територии, реализирани съгласно предвижданията на устройствените планове“. Примерите за това са много и конкретно са описани в приложението към становището.
 
Други пропуски в Опорния план е отразяването на Подробни устройствени планове, които не са приети по съответния ред, предвиден в Закона за устройство на територията (ЗУТ), и не са действащи, например територията предвидена за втори гребен канал, където ПУП не е влязъл в сила, а е отразен като такъв.
 
Опорният план съдържа и много други неточности - отразяване на части от съществуващите паркове и градини като зони с обществено обслужване. Например Хълм на Младежта, Цар Симеонова градина, хълм Бунарджик, Данов хълм, както и много други, също конкретно описани в приложението.
 
Предварителен проект за изменение на Общ устройствен план
В предварителния проект за изменение на ОУП виждаме промяна на функционалното предназначение на структуроопределящи за градската среда зелени площи, които са били резервирани или изградени съгласно предходни общи устройствени планове. Такива са:
o Парк „Отдих и култура“ – 745 дка,
o Разширение на „Отдих и култура“ – 93 дка
o Ботаническа градина съгласно ОУП 2007 – 84 дка
o Адата – 83 дка
o Парк Лаута – 49 дка
o Южен парк – 13 дка
o Източен парк – 176 дка (север и юг) – концепцията на РУС
o Парк „Източна Румелия“ – 28 дка
o В промишлената зона на жк. Тракия – 202 дка
o Къмпинга – 70 дка
Това са почти 150 ха – терени предвидени, резервирани или реализирани, като паркове и градини!
 
Предварителният проект за изменение на ОУП на Община Пловдив директно нарушава чл.103, ал.4 от ЗУТ, а именно „Всеки устройствен план се съобразява с предвижданията на концепциите и схемите за пространствено развитие и устройствените планове от по-горна степен, ако има такива, и представлява по отношение на тях по-пълна, по-подробна и конкретна разработка“, поради това, че не се съобразява с Районно устройствената схема на група общини, в т.ч. и Община Пловдив.
 
Увеличаването на цифровите показатели на зелените площи за широко обществено ползване е постигнато не чрез определяне на нови терени, а чрез прехвърляне на зелени площи за ограничено ползване (междублокови пространства), в категория за паркове и градини.
 
Междублоковите пространства имат функцията на „двор“ за живущите в многоетажните жилищни сгради. Голяма част от тях представляват настилки, детски, спортни или фитнес площадки, паркинги или други елементи, неотговарящи на условията за зелени площи за широко обществено ползване. Механичната промяна на режима не води до качествена промяна по отношение на зелената система, а само създава усещането, „че имаме нещо повече“ и ако за някой места е оправдано и целесъобразно, за да може да се спре преуплътняването на жилищните комплекси, то прилагането навсякъде се отразява единствено по отношение на баланса.
Единствената все още съществуваща възможност град Пловдив да се сдобие с така необходим нов голям многофункционален парк е теренът на Гладно поле, който заедно с парк Лаута ще създаде голяма паркова площ в сърцето на града.
 
Погрешно е и включването в баланса на зелените площи, терените, които са елемент на транспортната инфраструктура. Примери за това са транспортно комуникационните съоръжения и разделителни ивици, както и зелени ивици в сервитута на транспортната инфраструктура.
 
Река Марица и зелените площи по поречието ѝ са игнорирани и подценени за пореден път като структуроопределящ елемент за градската среда, въпреки че това е отчетено като недостатък на досегашното планиране в обяснителната записка. Това се повтаря и за хълмовете, за създаването така необходимите зелени клинове от Родопите по съществуващите транспортни комуникации, за връзката между река Първенецка и парк „Отдих и култура“, възможността за свързване на източните и западните части на града чрез зелените площи покрай р. Марица, възможността за изграждане на ботанически комплекс (града заслужава такова нещо), както и изграждането на южен парк и облагородяването на остров Адата и др. Не са предвидени терени за производство на посадъчни материали за развитието на зелената система – декоративен разсадник, цветопроизводствена база и друга стопанска база.
Обяснителната записка в частта си „Състояние и развитие на зелената система“ е обременена и се занимава с детайли, които не са предмет на такъв план. Нивото на ОУП е такова, че да се пише за видов състав, за това как се поддържат зелените площи за широко обществено ползване, уличното озеленяване или зеленината в детските градини и училищата е неуместно. „Нивото на посадъчния материал“ и начините на резитби не е нещо, с което устройственото планиране от високо ниво трябва да се занимава. В същото време записката дава от части добри анализи и препоръки, които за съжаление не са приложени в графичната част на предварителния проект. В нея се констатира, че зелените площи са недостатъчни. Предвид факта, че част от екологичните проблеми на града могат да се решат от зелените площи, наместо увеличение на същите наблюдаваме, че териториалната структура на зелената система, заложена в ОУП 2007 не се доразвива, а напротив – раздробява и фрагментира.
 
Като водещ принцип в записката е заложено съхраняването на целостта на зелената система и нейните структурообразуващи елементи. Основните насоки за териториалното обезпечаване на зелената система на Община Пловдив са систематизирани както следва:
 
• Териториално опазване на всички озеленени площи и недопускане осъществяването на инвестиционни намерения, които посягат на целостта на зелената система и я обременяват с обекти несвойствени на отдиха.
• Опазване целостта и характерът на големите паркови площи като такива.
 
Разглеждайки проектното предложение се вижда точно обратното. На стр. 325 пише: Планът предвижда запазване на всички съществуващи озеленени територии за широко обществено ползване. Това не е така и е видно при съпоставяне на графиката с ОУП 2007. Пораждат се редица въпроси, които нямат отговор и обяснение в графичната и текстовата част на плана и пораждат неяснота относно подхода на колектива към зелената система.
 
o Кои зелени площи за широко обществено ползване, спрямо ОУП 2007, са със сменено функционално предназначение - къде и колко като площ?
o Какви терени спрямо ОУП 2007 са предвидени за нови зелени площи за широко обществено ползване- къде и колко като площ?
o Колко площи, попадащи в терени на транспортната инфраструктура, влизат в баланса на зелените площи за широко обществено ползване - напр. детелините на транспортните възли, кръговите кръстовища, откоси към подлези и надлези, разделителни ивици и др.?
o По какви критерии е създадено новото функционално предназначение Тозо- „За обществено обслужване и озеленяване”, което противоречи на разпоредбите на Наредба 7? Смесването на две или повече функции в един терен, без да е ясно коя е доминиращата и коя съпътстващата, е недопустимо. Съгласно Наредба №7 те са или само за обществено обслужване или само за паркове и градини. С какъв режим на застрояване, съгласно Наредба №7, ще бъде – съгласно глава 7 или съгласно глава 11?
o Не е коректно Планът да предвижда уличното озеленяване да се отчита като „площно улично озеленяване“ и „линейно улично озеленяване“ въз основа на неясни принципи. Спрямо каква закономерност се прибавят 5% от всяка улица към баланса на общата растителност?
o Недопустимо е екипът да интерпретира нормативната база на Република България, в обяснителната записка: „Следва да се отбележи, че в Правилата и нормативите за прилагането на ОУП, за териториите с основно предназначение „Зса“, е предвидено озеленената площ да обхваща минимум 80% от територията, с което те реално изпълняват функцията „Зеленина за широко обществено ползване“. Всяко друго тълкование ще се счита за неправилно.„ В Наредба №7 За правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, ясно са дефинирани отделните видове територии и техните параметри на застрояване.
o Кое обуславя нуждата от режим „за ваканционни селища“ на територията на града? (Ос - към територии за рекреационни дейности);
o Каква е разликата м/у Зона за спорт и атракции (Зса), Терени за обекти на масовия спорт (Тсп) и За озеленяване и спорт (Озс)?
o Каква е разликата м/у Терени за озеленяване (Тоз) и Терени за озеленяване със специален устройствен режим (Тозт)?
 
Предложения:
 
1. Да се изключат от баланса на зелени площи, терени, които са елемент от транспортна инфраструктура. На много такива терени има механично поставяне на режим Тоз, което не води до увеличаване на зелената система, а до технически неточности и подвеждане, че има достатъчно зелени площи – напр. по протежение на бул. “Н. Вапцаров“, откосите покрай моста на остров Адата, зелените площи в детелините на развръзките, на много места режим Тоз в междублоковите пространства е върху паркинги и спортни съоръжения.
2. Премахване на режим Тозо - „За обществено обслужване и озеленяване”, който противоречи на разпоредбите на Наредба №7.
3. Да се дадат в Правилата и нормативите точни параметри на застрояване в зелените площи за широко обществено ползване, а именно 1% за територии над 3 ха и 2% за територии под 3 ха за всички паркове и градини.
4. Да се прецезира режим Тоз в междублоковите пространства, тъй като е погледнато механично!
5. Да се извадят от баланса на Зелената система всички прощадни пространства - напр. пл. Цар Калоян, площадното пространство пред Международен панаир, тези площи не отговарят на условията за паркове и градини.
6. В новоурбанизираните територии се предвижда 5% от територията да се отреди за паркове в по-ниското ниво на планиране при изработване на бъдещите ПУП в тези територии. Този подход е неефективен и това може да се види ако се направи анализ на реализацията на действащия ОУП (такъв е направен в програмата за „Опазване, развитие на зелената система на гр.Пловдив“). Включването на такива територии в баланса е лишено от устойчив ефект и дава лъжливо впечатление, че има достатъчно зелени площи, които после не намират своето място при процедирането на ПУП.
7. Да се обърне внимание на основните градообразуващи елементи на града – тепетата и р. Марица. В правилата и нормативите да се заложат рестриктивни параметри на застрояване в контактните им територии, които да съхранят тези важни елементи, неглижирани в последните десетилетия.
8. Тепетата, р. Марица, парк „Отдих и култура’’, Лаута, Южен парк, да се разглеждат като основни елементи на зелената система и към тях да се подхожда като обекти от общоградско значение.
9. Предлагаме създаването на голяма паркова площ на територията на специалните терени в „Гладно поле“. Това е единствената възможност за надграждане на ОУП 2007 с многофункционален парк.
10. Процентът за озеленяване в зони, предвидени за обитаване, зони за обществено обслужване или друг режим, да не е остатъка от незастроената площ. Така предложеното процентно разделение на урегулиран поземлен имот (УПИ) - 60% застрояване и 40% озеленяване, е неизпълнимо. Всяка сграда има обслужващата инфраструктура, която ще бъде за сметка на площите за озеленяване. В тези случаи по-удачното процентно разпределение би трябвало да бъде - 50% за строителство и 30% озеленяване. По този начин се гарантира реалната възможност за осъществяване на процента озеленяване.
11. Да се изключи уличното озеленяване от баланса на зелената система, защото се получава дублиране на терени с транспортната инфраструктура. Този тип озеленяване по същество не е пространство за отдих.
Надяваме се, че с това становище се относно Предварителен проект за изменение на Общ устройствен план (ОУП) на Община Пловдив ще помогнем на Община Пловдив и на колектива, разработващ изменението да отстрани някои неясноти, технически грешки, противоречия, свързани с действащия Общ устройствен план и нормативната база на Република България, както и да защити в по-пълна степен обществения интерес, свързан със зелената система на града.
В приложение към нашето становище, сме описали по административни райони нашите предложения и забелязани технически грешки.
 
Предложения по райони: 
 
Район Централен
1. Да се създадат охранителни зони около защитените територии, в които параметрите на застрояване да са по-ниски и съобразени с характера на хълмовете.
2. Остров Адата трябва на всяка цена да остане зона Оз (както е съгласно ОУП'2007). Отреждането ѝ с режим Зса позволява до 80% застрояване, което влиза в конфликт със статута ѝ на защитена територия.
3. ПИ 3604, намиращ се на кръстовището на бул. "Копривщица" и бул. "Пещерско шосе" и контактуващ с Младежки хълм да получи режим Оз и да се включи в границите на Младежки хълм. Теренът сега е със специално предназначение и в изменението е с режим Смф1. При условие, че имотът е държавна собственост, би могло да се приобщи към зелената система и да служи като клин, свързващ хълма с парк Отдих и култура, чрез зелените площи по бул.“Пещерско шосе“ и ул. "Владивосток".
4. В терени с режим „За зелени площи за широко обществено ползване“ (напр. хълм Бунарджика и Младежщи хълм), се забелязва червен цвят, който е съотносим с обществено обслужване – това техническа грешка ли е или бъдеща възможност за поява на несвойствени обекти на общественото обслужване в парковете?
5. При Данов хълм и хълм Бунарджика, границите на Недвижимо културно наследство и Защитената територия не се припокриват, съгласно приетите ПУП-ове.
6. Площад Гроздов пазар няма режим - това е реализирано озеленяване, което следва да остане такова.
7. На кръстовището на бул. “Руски“ и бул. “6-ти септември" - съществуващата градинка няма режим - това е реализирано озеленяване, което следва да остане такова.
8. В част от зелените площи, тангиращи бул. „Свобода“ и бул.“В. Априлов“, е даден режим Жс, при условие, че тази територия е част от изградената зелена площ. Редно е тя да запази режим Оз.
9. Ул. "Младежка" да излезе от баланса на зелената система, защото това е пешеходна и транспортна зона.
10. Площад Цар Самуил - е съществуваща зелена площ, която следва да остане такава.
11. На терените, северно от жилищните блокове покрай бул. "Мария Луиза", да се даде режим за обществени зелени площи - зона Оз (както е съгласно ОУП'2007).
12. Зелената площ, източно от търговски център "Гранд" (ПИ 902) е с реализирана зеленина - според ЗУТ чл. 62а, т.1, следва да остане такава и съответно отреждането да не е с режим Тсп (Терен за масов спорт), а Оз.
13. На терените, южно от надлез "Родопи" (заключени м/у бул. "Найчо Цанов" и бул. "Константин Величков" – ПИ 195 и ПИ 196) да се промени режима в зона Оз (както е съгласно ОУП'2007). Промяната на функционалното предназначение на част от тях в терен за Обществено обслужващи дейности не е целесъобразно.
14. Част от терените, югоизточно от Колодрума (ПИ 1520, ПИ 1522, ПИ 1523 и ПИ 1525), да бъдат с режим Оз, за да може да бъде реализиран обществен парк към спортните съоръжения.
 
Район Западен
1. Парк Отдих и култура:
а. зоната западно от Братската могила да се направи в зона Оз (зелени площи за широко обществено ползване, съгласно ОУП'2007). Режимът, който е даден в момента позволява 80% застрояване и противоречи на чл.62а от ЗУТ.
б. зоната между съществуващия гребен канал и река Марица да се направи в зона Оз (зелени площи за широко обществено ползване, съгласно ОУП'2007). Изграждането на втори гребен канал не е целесъобразно. Параметрите на съществуващото водно трасе отговаря на изискванията на ФИСА за провеждане на състезания.
в. терените при кръстовището на ул. "Ясна поляна" и бул. "Копривщица" (ПИ 662 и ПИ 663) да се направят в зона Зса (съгласно ОУП'2007). Режим Тоо – за други обслужващи дейности не защитава обществения интерес.
Подточки „а“ и „б“ са изградени паркови площи и попадат в чл.62а, ал.1 на ЗУТ, който не позволява да се променя тяхното предназначение.
2. На югозапад от кръстовището на бул. „Свобода” и бул. „Копривщица” има терен с режим Смф2 (ПИ 1008) при положение, че е общинска собственост и много лесно може да се приобщи към зелената система. Предлагаме този имот да получи режим Оз.
3. Зелената площ покрай ул."Солунска" (ПИ 772) е реализирана и режимът ѝ трябва да е Оз, а не Тсп. Съгласно чл.62а, ал.1 на ЗУТ не може да се променя нейното предназначение.
4. Зелените площи (съгласно ОУП'2007) по протежение на ул."София", ул.“Юндола“ и жп линията, да се прецизират по подобие на тези от южната страна на жп линията в режим Тоз.
5. Зелената площ при ул."Белица" и бул."Пещерско шосе" е реализирана и трябва да бъде Оз, а не Тсп. Съгласно чл.62а, ал.1 на ЗУТ не може да се променя нейното предназначение.
6. В новоурбанизираните територии е задължително да се предвидят зелени площи и зелени клинове, които да допълват обществено-обслужващия комплекс, за да не се превърнат тези територии в жилищни гета.
 
Район Южен
1. Намаляването на територията на Южен парк е недопустимо и следва да се отрази съгласно действащия ПУП на Южна промишлена зона.
2. Устройственият режим Тозо - "За зелени площи за широко обществено ползване и обществено обслужване" противоречи на Наредба 7.
3. Теренът северно от бул. "Александър Стамболийски" (ПИ 1607), западно от онкологичния диспансер, да се даде режим Оз (зелени площи за широко обществено ползване, съгласно ОУП'2007).
4. ПИ 1882, междублоковото пространство на Юбилейните блокове, северно от у-ще "Константин Величков" е с режим зона Оз (зелени площи за широко обществено ползване). Какво е бъдещето на този имот, след като в момента там има строителство на три блока?
5. Теренът между ул. "Стефан Стамболов" и ул. "Константин Нунков" е даден с режим Тозо - там е реализирана паркова площ и за да не противоречи на чл.62а от ЗУТ, би следвало да бъде с режим Тоз
6. ПИ 2237, североизточно от кръстовището на бул."Никола Вапцаров" и ул."Братя Бъкстон" да се даде режим зона Оз, а не за детска градина. Там е съществуващо междублоково пространство и има изградена зелена площ.
7. Парк "Източна Румелия" да запази площта си съгласно режимите по ОУП'2007.
8. В новоурбанизираните територии е задължително да се предвидят зелени площи и зелени клинове, които да допълват обществено-обслужващия комплекс, за да не се превърнат тези територии в жилищни гета.
Район Източен
1. ПИ 11 покрай ул."Бъндерица” и граничещ с бъдещите площи на парк Източен да се даде режим за зеленина за широко обществено ползване. Теренът е общински и съгласно ОУП'2007 е за парк.
2. Да се извадят от баланса на зелената система включените елементи на транспортната инфраструктура – напр. откосите на мостовото съоръжение на Адата
 
Район Тракия
1. Смяната на режима на терените предвидени в ОУП'2007 за ботанически комплекс (Зос - Зона на тематични паркови площи със специфичен режим) в зона Соо (смесена обществено обслужваща зона) е недопустимо. Да се отреди с режим, съгласно ОУП'2007), за да не загуби град Пловдив възможността, за изграждане на пълноценен ботанически комплекс.
2. Парк Лаута:
а.зоната в южната част на парка в настоящата разработка е с режим Зса. Да се даде режим в зона Оз (зелени площи за широко обществено ползване, съгласно ОУП'2007);
б.зоната в източната част на парка в настоящата разработка е с режим Смф2. Това е к-с Акваленд и е логично да се даде режим зона Зса. Това означава, че е възможно атракционния комплекс да изчезне и да бъде загубен както Софияленд в гр.София;
в. режимът на терените около "Парк хотел Пловдив" за паркинги е недопустимо. Удовлетворяването на частни интереси, като се отнема от територията на парка е практика, която не трябва да се допуска. Да се даде режим в зона Оз (зелени площи за широко обществено ползване, съгласно ОУП'2007);
г. Промяната на режима на ПИ 416 в източната част на парка в Тоо - за обществено обслужване не защитава обществения интерес при условие, че собствеността е общинска. Да се даде режим в зона Оз (зелени площи за широко обществено ползване, съгласно ОУП'2007).
3. Парк "Кан Крум" е с разрешение за строеж и би било добре, ОУП да се съобрази с вече проектираната площ (да отпадне зона Тсп).
4. Зоната в промишлената зона, която е с режим Зса, да се промени в зона Оз (зелени площи за широко обществено ползване, съгласно ОУП'2007).
 
Район Северен
1. Да се сложи съответния режим на бившия разсадник, така, че да се съхрани, като територия, която би могла да обслужваща зелената система.
2. Поземленият имот, северно от река Марица, който контактува визуално с източен парк, да се предвиди с режим Оз -зелени площи за широко обществено ползване, да се свърже по подходящ начин със зелената ивица от северната част на реката, за да потвърди концепцията на Районно устройствената схема на група общини - Родопи, Марица, Куклен, Садово, Пловдив, за "Еко парк Марица".
3. Паркингът между панаира и река Марица да се отреди с режим Оз, съгласно ОУП'2007, за да не загуби град Пловдив възможността за изграждане на пълноценна крайречна зона по цялото протежение на реката. Същото важи и за частта при шлюзовете (северната зона) на река Марица.
4. Пространство пред панаира да излезе от баланса на зелената система, защото това е пешеходна зона. Поставянето на режим Тоз на публични площадни пространства не е правилно и с нищо не помага за пълноценността на зелената система.
5. Северно от жилищните структури на кв. Гагарин съществуват терени общинска собственост. Включването им в зелената система на града с режим Оз е задължително (съгласно ОУП'2007 и доразвиването му).
6. ПИ 124, северно от зала Строител, е общински и е добре да се даде зона Оз (зелени площи за широко обществено ползване, съгласно ОУП'2007). Използването и на малкото останали териториални ресурси е пътят към това, гр.Пловдив да има зелена система.
7. Зелената площ северозападно от кръстовището на бул."Дунав" и бул."Васил Левски" е изградена, а е с режим Тозо - "За зелени площи за широко обществено ползване и обществено обслужване". Да останат с режим Оз. Смесването на режими, като обществено обслужване и зелени площи за широко обществено ползване противоречи на Наредба №7
8. Зелената площ от северозападния подход на пешеходния мост над р.Марица е изградена паркова площ и съгласно чл.62а, ал.1 на ЗУТ не може да се променя нейното предназначение. Да се отреди с режим зона Оз (зелени площи за широко обществено ползване, съгласно ОУП'2007).
9. Парк Герена е разсечен от улица (съществуващата). Трасето да се премести съгласно ОУП'2007, за да се съхрани функционално разширената бъдеща паркова територия.
10. На терена на къмпинг Пловдив (комплекс 4-ти километър) да се сложи режим отговарящ на зони на зелената система на града, а не ваканционно селище, позволяващ висок режим на застрояване.
11. По протежението на р.Марица да се осигури непрекъсната зона Оз -зелени площи за широко обществено ползване, за да може да се свърже без прекъсване с източната част на града и да се потвърди концепцията на Районно устройствената схема на група общини - Родопи, Марица, Куклен, Садово,Пловдив, за "Еко парк Марица".
12. В новоурбанизираните територии е задължително да се предвидят зелени площи и зелени клинове, които да допълват обществено-обслужващиякомплекс, за да не се превърнат тези територии в жилищни гета.