1 778 млн. евро са чуждестранните инвестиции в Пловдив преди COVID кризата

  • от Добринка Димова
  • 10:46, 11.01.2021

1 778 млн. евро са преките чуждестранни инвестиции в нефинансовия сектор в Пловдивска област през 2019 г., показват окончателните данни на ТСБ – Юг по информация на TrafficNews. Въпреки че в месеците преди COVID кризата в областта се отчита спад със 7% в сравнение с 2018 г., Пловдив отново бе в челната десетка на „Файненшъл таймс“ в класацията за най-прогресивно развиващите се места по света. Градът взе участие в две категории – „Възвръщаемост на инвестициите“ и „Образование, умения и обучение”.

Статистическите данни показват, че през 2019 г. е най-голяма стойността на направените чуждестранни инвестиции в индустрията - 1 264 млн. евро, и в сектор операции с недвижими имоти - 201 млн. евро. Тези дейности заедно формират 82.4% от общия обем на преките инвестиции, а относителният им дял общо намалява с 2.6 пункта спрямо предходната година. В сектор „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство” преките чуждестранни инвестиции нарастват с 13.2% в сравнение с 2018 г. и са в размер на 183 млн. евро. С най-голям размер на чуждестранни инвестиции е община Пловдив - 62.9% от общия обем, следвана от Марица и Раковски - съответно 15.2% и 5.0%.

През 2019 г. извършените разходи за придобиване на дълготрайни материални активи във всички сектори на областната икономиката са 2 069 млн. лв. Отчетено е увеличение от 11% в сравнение с предходната година. Най-много инвестиции са вложени в промишления сектор - 802 млн. лв., и в сектора на услугите (търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети, транспорт, складиране и пощи, хотелиерство и ресторантьорство) - 536 млн. лева. През 2019 г. тези сектори заедно формират 64.7% от общия обем разходи, а относителният им дял общо намалява с 1.4 пункта спрямо предходната година. В сектор „Операции с недвижими имоти” инвестициите в дълготрайни материални активи достигат 250 млн. лева, или с 24.1% повече в сравнение с 2018 г.

Наблюдава се промяна и в структурата на извършените разходи за придобиване на дълготрайни материални активи през 2019 г. по видове спрямо предходната година. Бизнесът инвестира основно в сгради и строителни съоръжения и конструкции (увеличението е с 2.0 пункта до 33.7%), земя (увеличение с 1.4 пункта до 8.8%), и другите разходи (увеличение с 0.2 пункта до 11.7% от общия обем на направените инвестиции). Същевременно намаляват вложените средства за закупуване на транспортни средства - с 2.4 пункта до 13.3%, и на машини, производствено оборудване и апаратура - с 1.2 пункта до 32.5%.