Търсят се големите фестивали и събития от културния календар на Пловдив през 2023 г.

  • от PlovdivTime
  • 10:36, 01.08.2022

Започва приемането на документи за кандидатстване по Компонент 1 „Фестивали и значими събития“ от Наредбата за реда и условията за финансиране на инициативи в сферата на културата, част от календара на културните събития на Община Пловдив“ за 2023 г. Това е най-важната и интересна част от Културния календар на града, тъй като обхваща организирането и провеждането на значими фестивали, биеналета, панаири на изкуствата, отделни събития в различните видове изкуства, социализация на културно историческото наследство, неформално образование в сферата на културата, стимулиране на иновативни практики и експериментални форми и много др., които се реализират на територията на Община Пловдив.

Подкрепените проекти по Компонент 1, заедно с другите компоненти от структурата на календара са насочени към гражданите и гостите на Пловдив и допринасят за запазване на идентичността на града и утвърждаването му като културна столица и творчески град.

Документите за кандидатстване по Компонент 1 „Фестивали и значими събития“ се приемат ежегодно от 1 до 31 август в годината, предхождаща реализирането на проектите, в Деловодството на Община Пловдив с кореспондент Отдел „Култура, археология и културно наследство“. Завеждат се в регистър и се разглеждат от комисиите по чл.6, ал.2 в сроковете и по реда, регламентирани в настоящата Наредба.Документи за финансиране на проекти за 2023 г. ще се приемат до 17.00 часа на 31 август 2022 г.

По програмата могат да кандидатстват юридически лица с нестопанска цел; търговци по Търговския закон; кооперации по Закона за кооперациите; юридически лица, създадени със закон или с акт на орган на изпълнителната или местната власт; самоосигуряващи се пълнолетни физически лица, упражняващи свободна професия, вписани в Регистър БУЛСТАТ. Не могат да кандидатстват за финансиране лица, които са обявени в несъстоятелност или са в производство по несъстоятелност; се намират в ликвидация; имат непогасени изискуеми публични задължения към държавата или към Община Пловдив; не са изпълнили коректно проект по предоставено от Община Пловдив финансиране по настоящата Наредба за предходните три години.

Не се финансират: предложения за проекти, за които кандидатите са получили финансиране с общински средства по друга линия или от общинска фондация „Пловдив 2019“; придобиване на авторски произведения в областта на изобразителното изкуство, музиката и литературата и др.; честването на лични юбилеи, бенефиси и др. подобни; предложения за финансиране организирането или участието в събития извън Община Пловдив.

Формуляри за кандидатстване могат да бъдат изтеглени от сайта на Община Пловдив – раздел „Култура“.